Från anpassning till drivande: Kraften av strategisk framsyn i AI-transformationen

I den snabbt föränderliga affärsvärlden finns det en fråga som upptar nästan alla organisationers uppmärksamhet just nu: påverkan av generativ artificiell intelligens (AI). Denna transformerande kraft är inte bara ett modeord; det är ett paradigmskifte. En förståelse för hur detta skifte navigeras strategiskt kommer för många organisationer och företag bli det som skiljer dem som överlever från dem som blomstrar och växer.

Påverkan av AI berör företag och organisationer både internt och externt. Internt sker integrationen av AI till exempel i aktuella processer och verksamheter, vilket kan bidra till ökad effektivitet och optimering. Externt omformas marknadens dynamik av framväxten av nya aktörer, innovativa affärsmodeller och ökad konkurrens om kunders uppmärksamhet som i sin tur driver på behovet av exceptionell effektivitet och träffsäkerhet.

Att bara se AI som ett verktyg för effektivitet är dock ett taktiskt misstag. Den verkliga potentialen finns i djupgående omvandling av affärsmodeller, interna organisationsformer och rutiner. För att effektivt utnyttja denna potential samtidigt som man förblir trogen sitt syfte och håller fast vid en positiv samhällspåverkan krävs ett strategiskt förhållningssätt.

Centralt för detta tillvägagångssätt är att förändring för förändringens skull inte är tillräckligt. Företag måste förstå vad de vill åstadkomma, vad syftet med verksamheten är. Vilket problem eller behov är det ni i grunden finns till för? Potentialen i AI finns i en förståelse för hur man kan ta sig ann dessa frågor i ett nytt informationslandskap. I det landskap vi talar om är det så mycket som 90% av vissa anställdas kunskap som kommer att komma från maskiner. Värderingen av de resterande 10% av kunskap som maskinen inte löser går helt plötslig upp i värde. Väsentligt blir det därför att återigen ställa de rätta frågorna: Vilka kunskapsområden, rutiner och uppgifter behövs i verksamheten, och vem utför dem bäst, människan eller maskinen? Hur optimeras de kunskapsområden som maskinen inte tar över? 

Tänker man i dessa banor har man redan kommit långt, men vill man komma hela vägen behöver framtiden kopplas på. Här framträder strategisk framtidsanalys som ett oumbärligt verktyg när företag tar sig ann den komplexitet som den 4e industriella revolutionen innebär. En fokuserad framtidsanalys säkerställer en begriplighet i förhållande till de trender och omvärldsutveckling som påverkar din verksamhet. Vilka är de framväxande trenderna som formar vår bransch och våra kunders beteenden och behov? Den strategiska aspekten säkerställer att behov, resurser och vision harmoniserar. Den sträcker sig bortom trendanalys här och nu för att omfatta en komplett bedömning av kapacitet och resurser, samt strategiskt utvecklade visioner för framtiden. 

Genom att förstå sin egen potential att transformeras och skapa framtidsvisioner för det, kan företag inte bara anpassa sig till pågående förändring, utan snarare driva den. Hur framtidsvisionen ser ut i praktiken kan vi kalla för ’det önskade läget’. Utan en bild av vad det önskade läget blir det väsentligt svårare att ta sig dit; med ett önskat läge har man skapat hanterbarhet och förmåga att operationalisera strategin. 

Strategisk framtidsanalys är därför ett sätt att guida företag och organisationer genom denna transformerande resa för att på ett aktivt sätt skapa möjligheter till tillväxt och innovation. På så sätt kan företag och organisationer ta kontroll över sin egen omvälvande förändring och driva en utveckling som överensstämmer med kärnsyften och värderingar i stället för att tvingas till reaktiva förändringar. I en värld formad av AI är strategisk framtidsanalys inte bara en strategi – det är en nödvändighet för hållbar tillväxt och meningsfull påverkan.

Vi hjälper dig gärna att hitta rätt i vad GenAI har att erbjuda just ditt företag. Kontakta oss om du vill boka en workshop för att komma vidare i din AI-strategi.

By Anna-Paula Jonsson