Framtidens friskvård för själen

Statistik kring psykisk ohälsa och meningslöshet pekar på att vi behöver ändra hur vi lever, vårdar vår hälsa och arbetar med läkning. Dagens unga upplever ångest ungefär dubbelt så ofta som unga kring millennieskiftet, och ungefär 40% av den svenska befolkningen instämmer antingen i påståendet att livet är meningslöst eller med att de är missnöjda med sin tillvaro. Många upplever dessutom stress för att världen känns otrygg och instabil. Vad är framtidens nycklar till själsligt välmående?

Den medeltida läkaren och nunnan Hildegard von Bingen skrev ut kakor och vin som medicin mot melankoli. Idag vet vi att alkohol och socker långsiktigt inte är särskilt bra för någon dimension av hälsan, men vad ska vi göra då? Det sker ett febrilt utforskande av hur vi kan få människor att frodas, och hypoteserna sträcker sig från att hacka sin biologi till mystiska upplevelser inducerade av psykedelia. Den här artikeln belyser tre växande fenomen inom friskvård för själen, och beskriver hur vi är på väg mot ett generellt synsätt som integrerar kropp, sinne och själ, samt individ och kollektiv.  

Framtidens friskvård för själen – och hela människan 
I en tid av ökad uppmärksamhet på mental hälsa och välbefinnande vänder vi oss mot historien för att förstå hur vårt synsätt på kropp och sinne har förändrats över tid. Historiskt sett såg vi kropp och sinne som en enhetlig helhet, där själen också spelade en avgörande roll. Denna synvinkel reflekterade också våra samhällens kollektiva förståelse, där individen var en del av en större helhet – en tribe, ett samhälle, en gemenskap. 

Under de senaste två århundradena har vi genomgått en gradvis splittring, där vi har separerat sinnet från kroppen, och ändrat vårt perspektiv till att fokusera på den enskilda individen snarare än den kollektiva gemenskapen. Vi har hamnat i en spänning mellan sinne och kropp, individ och kollektiv. 

I dagens samhälle står vi inför en eskalerande kris av meningslöshet och psykisk ohälsa. Forskning pekar på att den integrerade synen på kropp, sinne och själ som tidigare rådde kan vara en av nycklarna till att bemöta denna kris.1 Genom att återförena dessa perspektiv och återknyta banden till det kollektiva kan vi skapa en mer hållbar grund för vårt välbefinnande. Kan det vara dags för en ny integration? En integration där vi omfamnar både det individuella och det kollektiva, och ser kropp och sinne som en helhetlig enhet för att främja vår hälsa och vårt välbefinnande i samhället. 

Framtidens friskvård för själen integrerar kropp, sinne och själ, och erkänner vikten av de sammanhang som individen befinner sig i. 

Integrera kropp, sinne och själ: tre växande fenomen
Det finns många trender och fenomen som pekar på att människor världen över börjar komma underfund med värdet av att integrera kropp, sinne och själ. Tre trender som växer är somatiska perspektiv på terapi och personlig utveckling, användande av psykedelia för att vidga perspektiv och fokus på sexuell hälsa för att stärka individer. 

Hjälp till huvudfotingarna – somatisk terapi 
I vårt tidevarv som är centrerat kring digital kommunikationsteknologi och där intellektuella kvaliteter är det som värderas högst av allt, förvandlas människor till en sorts ”huvudfotingar” – hjärnor som utbyter digitaliserbar information med varandra genom skärmar som på sin höjd kan visa en persons överkropp. Stora delar av den mänskliga upplevelsen hamnar som bäst i andra rummet, men förbises ofta helt. Medvetenheten om kroppsliga sensationer, erkännandet av känslor och den fysiska kontakten människor emellan försvinner ur fokus. 

Men forskning indikerar att för att må bra både psykiskt och fysiskt behöver vi ett nervsystem i balans, och vägen dit involverar att etablera ett varande som erkänner att kropp och sinne är sammanflätade.2 Ur denna vetskap har olika former av somatisk terapi vuxit i popularitet. Somatisk terapi går bortom konventionella terapiformer genom att inkludera kroppens fysiska upplevelser och reaktioner. Genom att utforska kroppens roll i känsloupplevelse och trauma strävar terapiformen efter att befria lagrad spänning och främja självläkning. Somatisk terapi finns i flera former, från att terapeuten muntligen guidar patienten i ett utforskande av den inre fysiska och emotionella upplevelsen, till att terapeuten fysiskt arbetar med patientens kropp.  

På liknande sätt som en antilop skakar av sig den traumatiska upplevelsen av att ha blivit jagad av ett lejon, hjälper somatisk terapi människor att befria lagrad stress och uppnå avslappning. I en tid av osäkerhet och turbulens blir förmågan att hantera trauma och rädsla särskilt relevant. Enligt Peter Levin, grundare av den somatiska terapiformen Somatic Experiencing, kan traumaterapi för att hantera tankar och känslor om framtiden vara lika viktig som att bearbeta det förflutna.  

Vidgade perspektiv – psykedeliska upplevelser 
Under mitten av 1900-talet avbröts forskningen om psykedeliska substanser på grund av rädsla för missbruk, patenttvister och bristande förståelse för substansernas medicinska effekter. Trots decennier av stigma och restriktioner har psykedelia återvänt till forskningens rampljus som verktyg för ökat välbefinnande och mental hälsa. Studier visar nu på terapeutiska potentialer, särskilt för ämnen som psilocybin och LSD, och visar lovande resultat vid behandling av depression, ångest och PTSD (posttraumatiskt stressyndrom). 

Rent praktiskt integreras psykedeliska substanser i psykoterapi, där terapeuter skapar kontrollerade miljöer för klienter att utforska inre upplevelser. Forskning indikerar att en enda psykedelisk upplevelse kan leda till bestående positiva resultat för psykologiskt välmående, bland annat genom att bryta invanda tankemönster och ge möjlighet till nya perspektiv på existensen.3  

En metaanalys av studier av effekterna av upplevelser på psykedelia pekar på att personer som har en mystisk upplevelse under den psykedeliska resan är mer sannolika att uppleva bestående förbättringar av sitt välmående. En mystisk upplevelse är en personlig och ofta transcendent upplevelse som går bortom det vanliga sättet att uppfatta världen. Dessa upplevelser karakteriseras ofta av en känsla av förening med något större än självet, en känsla av enhet med det gudomliga, naturen eller hela universum. Mystiska upplevelser är svåra att förklara med ord och kan vara starkt präglade av det övernaturliga, det andliga eller det oförklarliga.4 Om den mystiska upplevelsen associeras med den vagt definierade ”själen” verkar det alltså som att det är gynnsamt att se själens välmående som något som är starkt länkat till mental hälsa.  

Användningen av psykedelia i terapi kommer framöver att kräva noga övervägande kring säkerhet, reglering och standardisering för ansvarsfull och effektiv användning. I kulturer som traditionellt använder sig av psykedeliska plantmediciner i olika ritualer och ceremonier finns en lång tradition om både substanserna i sig och hur man skapar ramar kring intagandet av dem för att främja positivt utvecklande upplevelser. Utan sådana visdomstraditioner finns stor risk för att skapa destruktivt bruk. Om psykedelia är del av framtiden för själens friskvåd, behöver vi se till att skapa väl genomtänkta regelverk och förståelse för rätt användning, så att substanserna och dess användning får den respekt de kräver för att skapa positiva utfall. 

Eros återkomst – sexuellt välmående 
I det svenska samhället uppmärksammas sexuell hälsa alltmer som en viktig aspekt av välbefinnande. Under de senaste decennierna har ökad öppenhet och medvetenhet om sexuell hälsa lett till att tabun brutits ned och öppna samtal i det offentliga rummet blivit allt vanligare. En viktig del av denna förändring har varit att se på sexuell hälsa som mer än bara frånvaron av sjukdomar – saker som att leva i hormonell balans och känna sig fri i sitt sexuella uttryck lyfts som viktiga delar av ett hälsosamt liv.  

Förutom att det är en grundläggande aspekt av förhållanden och reproduktiv hälsa har också diskussionen om sex som en möjlig väg till extas och därmed förbättrad hälsa ökat. Studier har visat att positiva sexuella erfarenheter kan ha betydande hälsofördelar, inklusive minskad stress, förbättrad sömnkvalitet och ökad frisättning av endorfiner, kroppens naturliga "må-bra" kemikalier.5 Öppenheten har ökat för att praktiker som Tantra och BDSM kan expandera medvetandet, vara till hjälp för att utforska identiteter, läka trauman och fördjupa relationer. För kvinnor specifikt har författare som Emily Nagoski, Naomi Wolf och Regena Thomasauer introducerat till populärvetenskapen att återtagandet av den kvinnliga sexualiteten är viktig för kvinnors livskraft, hälsa och lycka.

Sammanhangets helande kraft
I jakten på välmående och hälsa börjar allt fler forskare att rikta sin uppmärksamhet mot något som är lika gammalt som mänskligheten själv – gemenskapen. Det är i våra band till varandra och i känslan av att höra hemma någonstans som vi tycks hitta nycklarna till en hälsosam och lycklig tillvaro, något som forskningen starkt understryker. 

Genom studier inom socialpsykologin, som till exempel de utförda av Alexander Haslam och hans forskarteam, har vi fått insikt i den kraft som ligger i att känna sig delaktig i en gemenskap. Att vara en del av något större än oss själva ger en djup känsla av tillfredsställelse och mening, vilket i sin tur kan bidra till både vår fysiska och mentala hälsa.6 

Likaså är de så kallade "Blå Zonerna" runt om i världen en inspirerande påminnelse om den helande kraften i gemenskapen. Där lever människor inte bara exceptionellt långa liv utan också liv fyllda med vitalitet och glädje. Hemligheten bakom deras långvariga hälsa? Starka sociala band och en oöverträffad känsla av samhörighet. 

Men trots all denna insikt och forskning står vi inför en betydande utmaning när det gäller att bekämpa ensamhet och isolering, både här i Sverige och runt om i världen. I dagens snabba och digitala värld verkar det vara svårt för människor att upprätthålla djupa och meningsfulla relationer, något som bekräftas av Kairos Futures data som visar på att svenskarna träffar allt färre vänner regelbundet. 

Det är därför det är av yttersta vikt att vi reflekterar över hur vi kan skapa och förstärka sammanhang för hälsa och välmående, både på individuell nivå och som en del av samhället. Att främja en känsla av gemenskap och samhörighet är inte bara en fråga om social rättvisa, det är en investering i vår gemensamma hälsa och lycka. 

Ett liv i rytm och extas
En givande sammanfattning av status för vår själshälsa i väst tycks vara att vi behöver både mer ”rytm” och mer ”extas”. Vi lever med ett ständigt högt tempo, där aktiviteterna följer på varandra i en strid ström som kräver ett ständigt påslag. Det saknas en rytm som tar våra nervsystem tillbaka till vila. Samtidigt som vi verkar ha förlorat kontakten med rytmen har den hälsofrämjande extasen också försvunnit ur våra liv. Neuroantropologen Jamie Wheal skriver i sin bok Recapture the Rapture att det är livsviktigt för vår individuella hälsa och välmåendet hos framtida samhällen att vi har praktiker där vi upplever extas eller flow. Extas, enligt Jamie Wheal, är avgörande för själsligt välbefinnande genom att förbättra sinnesstämning, ge nya perspektiv och öka kreativitet. Gemensamma extasupplevelser, som ritualer eller konstnärliga evenemang, fördjupar samhörighet. Det är kanske ingen slump att vi söker oss tillbaka till olika psykedeliska plantmediciner och har ökat intresse för utforskande sexuella praktiker – något i oss förstår att vi behöver den sinnesvidgande extasen. 

Framtidens själshälsa
Hur blir framtiden om vi antar att fenomenen i rapporten fortsätter att växa, och så småningom integreras? Kommer vi se framväxten av en samhörighetsskapande religion som utövar somatiskt grundande praktiker, kryddat med orgier och ceremonier med psykedeliska substanser? Kanske.

Det vi verkar kunna säga med säkerhet är att många människors själar törstar efter mer gemenskap, balans i nervsystemet och en dos av extas då och då. Framåt kommer vi nog att se många vägar mot dessa mål.

Den här artikeln är en förkortad variant av rapporten Friskvård för själen, som du kan ta del av genom att gå med i Kairos Future Club. Kairos Future Club är en prenumeration på spännande rapporter, givande seminarier och möten med andra framtidsintresserade människor i en mängd olika organisationer. Vill du veta mer? Kontakta Helena Mella för mer information.

 

1 Ray, O. (2004). How the mind hurts and heals the body. American psychologist, 59(1), 29. 

2 https://positivepsychology.com/mind-body-connection/ 

3 Samuli Kangaslampi (2023). Associations between mystical-type experiences under psychedelics and improvement in well-being or mental health – A comprehensive review of the evidence. Journal of Psychedelic Studies 7 18-28 

4 Kangaslampi, S. (2023). Association between mystical-type experiences under psychedelics and improvements in well-being or mental health–A comprehensive review of the evidence. Journal of Psychedelic Studies, 7(1), 18-28 

5 Goodman, R. E., Snoeyink, M. J., & Martinez, L. R. (2022). Conceptualizing Sexual Pleasure at Home as a Work-Related Stress Recovery Activity. The Journal of Sex Research, 1-12. 

6 Haslam, C., Cruwys, T., Haslam, S. A., Dingle, G., & Chang, M. X. L. (2016). Groups 4 Health: Evidence that a social-identity intervention that builds and strengthens social group membership improves mental health. Journal of affective disorders, 194, 188-195.