What’s NXT: (Digital) transformation – fyra faktorer från de mest framgångsrika

Vi ser tecknen överallt – digitaliseringen har tagit ett rejält språng framåt under pandemin, särskilt i form av förändrade beteenden. Vi shoppar, möts och arbetar digitalt i en helt annan utsträckning i dag än för bara två år sedan. Undersökningar visar att de företag och organisationer som redan innan pandemin kommit långt i sin digitalisering har dragit ifrån ytterligare under pandemin. Samtidigt kämpar de organisationer som väntat med sina digitala satsningar med att komma i kapp, och det vi brukar kalla för ”digital ångest” drabbar företag i alla branscher. Frågan de ställer sig är ofta bred: Hur kan vi nyttja digitalisering för att skapa ännu bättre och mer relevanta upplevelser för våra kunder?

För att besvara den frågan behöver vi kunna titta framåt. Hur kan vår marknad se ut om fem eller till och med 10 år? De allra mest framgångsrika förtagen är också skickligast på att identifiera vilka drivkrafter och trender, i synnerhet på teknikområdet, som är viktigast för dem. Insikter om utvecklingen av 5G, AI och automation används för att nästan i realtid förbättra kundernas upplevelser. Ju mer älskat ett varumärke eller en organisation är, desto vanligare är löpande trendanalys och upprepat scenarioarbete. De bästa arbetar helt enkelt framtidsdrivet med sin digitalisering. 

I den här artikeln presenterar vi fyra faktorer som underbygger varje lyckad digitaliseringsresa:

1. Klargör begreppen

2. Ta reda på var du befinner dig

3. Bygg in framgångsfaktorer

4. Arbeta framtidsdrivet 

Vi förmedlar ett par viktiga grepp att ta i inledningen av en digitaliseringsresa, ett antal faktorer för framgångsrik digitalisering som är centrala att bygga in, och vi ger en utblick för digital transformation för det kommande decenniet. 

Klargör begreppen
Den första faktorn är att tackla den begreppsförvirring som sätter käppar i hjulen för ledare och ledningsgrupper. Genom att gå till botten med, och enas kring, vad digitalisering och digital transformation egentligen är och betyder för organisationen undviker man missförstånd och konflikter. Få områden lider av begreppsförvirring i lika hög grad som digitalisering.

Ta reda på var du befinner dig
Den andra faktorn är att förstå var man befinner sig idag. Genom att ta hjälp av de tre nivåerna för digitalisering; digitisering, digitalisering och digital transformation kan man analysera sin digitala mognadsgrad. Alla företag och organisationer rör sig från digitisering mot digital transformation. Den digitala destinationen är målet, där man inte längre skiljer på traditionell och digital verksamhet.

Bygg in framgångsfaktorer 
Något framgångsrika människor och företag i alla tider varit bra på är att ställa sig på giganters axlar. I den här kontexten handlar det om att identifiera vad andra framgångsrikt gjort, och bygga in det i sin digitaliseringsmodell. Framgångsfaktorerna här kan lika lätt bli till fallgropar.

1. Förstå att digitalisering inte främst handlar om teknik. Teknik är möjliggöraren bakom digitalisering, men teknikutveckling måste gå hand i hand med aktivt förändringsarbete och en dynamisk företagskultur för att få med hela organisationen. 

2. Våga vara transparent kring ledningens kompetens. Här står inte sällan slaget mellan framgång och motgång i en digitaliseringsresa. Att ledningen vågar vara transparent med sin kompetensnivå, och är öppna för att lära och förändra, är avgörande för att nå sin digitala destination

3. Ha respekt för komplexiteten. Få organisationer har ännu lyckats väl med en digital transformation, ett begrepp som ofta används slarvigt. Definitionen av transformation är omvandling, som i larven som blir en fjäril. När företagsledare, efter en digital transformation, beskriver arbetet är det respekt för komplexiteten de understryker.

Arbeta framtidsdrivet
Vad ser vi när vi blickar framåt för att förstå hur företag och organisationer jobbar på 2030-talet? Det kan vi förstås inte veta säkert, men dagens starka teknikutveckling ger oss en god möjlighet att ringa in ett par områden framåt. Den första utblicken är ökande fokus på datadrivna kundinsikter. Analyserar vi utvecklingen inom digitalisering under de senaste åren kan man se en tydlig rörelse från teknikfokus mot ett allt större kundfokus. Insikter om kundens upplevelse är det nya guldet. Utvecklingen inom Big Data, 5G och AI skapar marknader som blir allt mer datadrivna under det kommande decenniet. De organisationer som löpande hämtar in, analyserar och skapar värdefulla insikter ur data om hur kunden upplever en produkt eller tjänst kan snabbt förändra och anpassa erbjudandet efter insikterna. De som är skickligast på detta redan idag är också världens mest framgångsrika organisationer. 

Exponentiell utveckling kan tyckas vara ett uttjatat begrepp – men det är icke desto mindre ett faktum att förändringar i omvärlden kommer att ske på en skala och i en takt som vi inte kan föreställa oss. De som kontinuerligt bevakar trender, och bygger olika möjliga framtida världar – scenarios – mot vilka man kan trycktesta sina strategier, sina innovationer och sina idéer för nya produkter och tjänster kommer att vinna mark i allt ökande grad. Med andra ord, ju bättre en organisation är på att bevaka förändringar och titta framåt, desto mer framgångsrik kommer den att vara 2030. 

Kairos Futures modell för framtidsdriven (digital) transformation
Vi önskar att vi ganska snart kan lämna begreppet digitalt bakom oss, och rätt och slätt prata om strategi. Därför väljer vi att sätta en parentes kring det (digitala) när vi arbetar med strategiutveckling. Vår modell för (digital) transformation är framtidsdriven. Det betyder att vi byggt in över 20 års erfarenhet av att arbeta framtidsdrivet, tillsammans med alla de insikter och faktorer du läst om ovan. Modellen är baserad på TAIDA, Kairos Futures vedertagna ramverk för omvärldsanalys. Den består av tre faser, och kan ligga till grund för en omfattande transformation, men också för enstaka nedslag som till exempel en digital mognadsanalys. 

Vill du veta mer, ta hjälp med att analysera din organisations digitala mognad, eller boka en presentation av Kairos Futures modell för framtidsdriven (digital) transformation, kontakta Nina Al-Ghussein Norrman.

Tillsammans med vår delägare Nexer, ledande på teknikutveckling och implementation av digitalisering, kan vi även erbjuda tjänster som kombinerar Kairos Futures vedertagna verktyg och modeller för framtidsdriven strategi med Nexers kompetens inom IT.

By Nina Al-Ghussein Norrman