Blockkedjeinspirerade lösningar för redovisning, revision och skatt

FAR, Skatteverket, Kairos Future, SEB, Visma, Fortnox och FAR:s medlemmar Deloitte, PwC, KPMG och Grant Thornton har arbetat med att ta fram blockkedjeinspirerade lösningar för redovisning, skatt och revision.

Nu kan sanningen digitaliseras

Blockkedjetekniken har sagts innebära några av de mest samhällsomvälvande möjligheterna de senaste decennierna. Dollarn ska ersättas som betalningsvaluta för världen, guldet ska ersättas som reservvaluta för centralbanker, världshandelns flöden ska kontrolleras säkert och virtuella företag ska agera på marknaderna styrda av teknik utom räckhåll för nationer och lagstiftare. Nu har det gått tio år sedan Bitcoin lanserades och hittills har endast värdet på krypovalutor kommit i närheten av de visioner som utlovats. Hade The Economist fel när de kallade blockkedjan ”The trust machine”? Kanske inte, men tolkningen av förtroendemaskinen har troligtvis fokuserat för mycket på en världsomspännande teknik, en enda blockkedja.

Artificiell intelligens, eller AI, är ett verktyg för tolkning, det vill säga tolkning av huruvida det är tillräckligt troligt att ett ansikte föreställer en viss person, eller huruvida det finns gemensamma faktorer mellan personer som cyklar och som köper regnkläder. Blockkedjan, däremot, är en kombination av ett antal tekniker som gör det möjligt att fastställa sanning, tillfällen där det inte finns något utrymme för tolkning. Vem skrev under dokumentet? När åkte lastbilen? Har någon läst patientjournalen? Har bokföringsdata ändrats efter det att revisorn skrev under årsredovisningen? Sådan information kan nu fastställas digitalt med hjälp av blockkedjeinspirerad teknik. Vi kallar det blockkedjeinspirerad teknik, eftersom det inte alltid krävs en fullständig blockkedja för att informationen ska vara tillräckligt tillförlitlig. Vi kan på så sätt vara säkra på sanningen utan att förlora integritet och anonymitet.

Under de senaste åren har vi bland annat utforskat användningsområden för blockkedjan inom fastighetstransaktioner och livsmedelsspårning, nu har turen kommit att undersöka möjligheterna för att använda blockkedjan inom skatt, redovisning och revision. Grundhypotesen var att dessa områden har många tillämpningar för att bekräfta sanning och skapa förtroende. Den bilden har bekräftats.

Inom ramen för projektet har vi identifierat fem områden där blockkedjeteknik kan bidra till att säkra information, effektivisera arbetet och skapa samhällsnytta. 

Digital kvittohantering

Med en pågående digitalisering har digitala kvitton varit en funktion som många efterfrågat. Kassaregisterlagstiftningen gör det möjligt att kassaregistret producerar ett elektroniskt kvitto, men om detta ska kostnadsföras som ett utlägg måste det sparas i originalformat. Detta har bidragit till att digitalisering och automatisering av kvittohantering har dragit ut på tiden.

En fullt ut digital hantering av kvitton, som dessutom underlättar automatkontering bedöms generera ett värde i Sverige på mer än tio miljarder per år i Sverige. 

Personalliggare

Ett lagkrav på personaliggare har införts i en rad branscher i Sverige, med syfte att minska förekomsten av svart arbetskraft. Skatteverket har tagit fram en manuell personalliggare som man kan använda, men en personalliggare kan också föras elektronisk. Med en blockkedjelösning kan formatet där personalliggaren registrerar informationen vara valfritt. Det räcker med att en digital verifikation sparas utanför företagets kontroll. Värdet av en digital personalliggare bedöms främst bestå i minskat svartarbete och enklare hantering för företagen.

Särskild inkomstskatt, SINK

Det har diskuterats i olika sammanhang att bokföring, intern- och externredovisning, skatteinbetalningar med mera över tid kommer att ske närmare transaktionstillfället. Fördelen med detta är bland annat att företagen får bättre beslutsunderlag samt att redovisning och revision blir mer relevant.  

Digitalisering är i sig en bra grund för att kunna redovisa i realtid. Utökade möjligheter till automation och kommunikation maskin medmaskin, liksom utökade möjligheter till intelligenta system för automatisk riskhantering, gör att manuellt arbete med att hantera skatteredovisning eller betalningar inte längre behövs. 

När skattskyldighet uppstår är det bra om skatten betalas så snart den kan slutligen fastställas. Eftersom skatt är en prioriterad fordran och styrelsemedlemmar är solidariskt ansvariga för dessa är det en fördel för många parter om stora skatteskulder inte byggs upp i företag. Särskild inkomstskatt för personer bosatta utanför Sverige, SINK, är en skatt som fastställs redan när lönen betalas. Den skatten kan därför betalas på en gång.

Fullmakter

Fullmakter används i många olika sammanhang, såväl av privatpersoner som företag. I synnerhet är det vanligt att företag ger fullmakter till exempelvis redovisningskonsulter att vara deklarationsombud och företräda företag i relation till banker mm.

Fullmakter är lätta att upprätta. Det är bara att skriva under och eventuellt bevittna. Svårigheten kommer därefter. Hur vet jag att fullmakten gäller? Hur vet vi som företag vilka fullmakter vi har? Hur avslutar jag en fullmakt, var finns den? 

Vi har fokuserat på det vi tror är den största nyttan dvs i att effektivisera och säkra upp arbetet med fullmakter hos banker, organisationer och hos redovisningskonsulter och revisorer. Värdet på lösningen bedöms betydande, i synnerhet eftersom den kan utgöra en grund för flera olika typer av fullmakter och behörigheter.

Företagsuppgifter 

Hanteringen av företagsuppgifter är aktuell ur flera perspektiv. Företagen är intresserade av att kunna rapportera på ett enkelt och standardiserat sätt, och dessutom dela med sig av viss information till andra aktörer än myndigheter. Övriga aktörer är intresserade av att ta del av information om företag, till exempel när en privatperson ska köpa en tjänst.

I dessa situationer är det givetvis också angeläget att hanteringen kan ske med hög kvalitet på data, IT-säkerhet och med en lämplig grad av anonymitet för såväl uppgiftslämnaren som uppgiftssökaren. 

En samordnande tjänst för företagsuppgifter bidrar till att information som nu redan finns hos myndigheter tillgängliggörs, i en värld där ”open data” betonas allt mer. 

En bra bit på väg

Resultatet av projektet finns dokumenterat i en rapport som du kan läsa här.

Givetvis har vi inte alla svar, vet inte vilka lagar som eventuellt behöver ändras, gjort alla tekniska specifikationer eller processer klara. Vi tror att vi har tagit fram bra utgångspunkter för fortsatta utredningar och test. Det finns förslag på lösningar som vi tror fungerar. Vi hoppas att vi kan inspirera till fler sätt att ta tillvara på ny teknik och skapa samhällsnytta.

By Magnus Kempe