Framtidsbarometern – AI-special

”Välkommen till denna artikel om arbetslivet och framtiden! Efter en hektisk jul- och nyårshelg är vi tillbaka på jobbet och redo att ta itu med vad 2023 har att erbjuda. 2020 har varit ett tufft år för många av oss med stora förändringar och utmaningar i arbetslivet. Men trots de kalla och jobbiga vinterveckorna tittar vi framåt och funderar på vad framtiden har att bjuda på. I detta nyhetsbrev kommer vi att fokusera på de senaste trenderna och utvecklingarna inom arbetslivet, och ge dig de verktyg och perspektiv du behöver för att förbereda dig för en ljus framtid. Så håll tillgodo, vi hjälper dig att navigera arbetslivets framtid med självförtroende och förhoppning.”

Det här är chatGPT
Vi får ge chatGPT en stark (?) trea för ovanstående introtext. Lite går det på tomgång, och ett par omgångars tämjande och instruerande behövs tydligt. Hänvisar man dessutom till ”ett tufft år” tycks den per automatik tro att det handlar om 2020. För de som inte känner till chatGPT – och det är det ca 35% av medlemmarna i vårt framtidsintresserade nätverk Kairos Future Friends (n=580 svarande denna månad) som ännu inte gör – så är det en artificiell intelligens, en Large Language Model (eller LLM, själva ”GPT” står för ”generative pre-trained transformer”). Den har tränats på astronomiska mängder text och fungerar i sin mest grundläggande princip genom att känna till vilket ord som troligast kommer härnäst beroende på vad som redan står. Vid en viss storlek och komplexitet – på nivån 175 miljarder parametrar – kan den svara på frågor och uppmaningar med något som liknar naturlig text på en betydligt högre nivå än vi varit vana vid tidigare. 

När den gigantiska modellen från forskningsföretaget OpenAI gavs ett chatfönster och lanserades till allmänheten i slutet av 2022 blev det en omedelbar sensation, och floder av analyser skrevs om dess och framtida ytterligare LLM-ers betydelse för arbetslivet. 

Framtidsindex fortsätter klättra
Vi kommer att gå in på vad våra Friends har sagt om sina erfarenheter, farhågor och förhoppningar om chatGPT lite senare, men först ska vi ta deras puls och blodtryck.

Förra året lanserade vi vårt Framtidsindex, ett mått på positiv stämning och framtidstro bland Framtidsbarometerns svarande. Indexet är en sammanvägning av frågor om stämningen på arbetsplatsen, vad uppfattningen är om branschens framtid, om man planerar öka eller minska personalstyrkan, samt om de närmaste tio åren kommer att präglas av optimistisk eller pessimistisk stämning. 

Under 2022, med krig, energikris och inflation, rasade framtidsindex. Botten verkar dock nådd, då alla tre mätningar sedan oktober 2022 har inneburit en ökning. Kanske är det en annalkande vår som får våra Friends att må lite bättre? Eller så ser de fram emot ett välbehövligt elstöd.

Nya kollegan är en AI
ChatGPT är som sagt de senaste månadernas sensation, och 65% av våra Friends har hört talas om verktyget. Däremot har bara en tredjedel (34%) provat själva – 23% privat och 18% i arbetet.

Vi har frågat de som svarat ”ja, i arbetet” vad de använder verktyget till, men först kanske vi ska fråga chatGPT själv?

Vad använder folk dig till i arbetslivet?
Folk använder ofta mig i arbetslivet för:

• Automatiserad textgenerering, som t ex generering av rapporter, nyheter, sammanfattningar, brev och e-postmeddelanden.

• Kundservice, såsom svar på frågor från kunder via chatt eller mejl.

• Information sökning, såsom svar på frågor om produkter, tjänster eller företagsdata.

• Processautomatisering, såsom automatiska översättningar och textkategoriseringsalgoritmer.

• Utbildning och forskning, såsom simulerade samtal och generation av läromaterial.

Om vi ursäktar särskrivningen av ”informationssökning” är detta ett rätt bra svar. Våra Friends har dock ett lite annat fokus, inte så mycket kundservice och automatiseringar – inte ännu – utan mer textnära tillämpningar.

Att göra research är det vanligaste användningsområdet, följt av skapandet av texter (precis som jag gjort i denna artikel) och sammanfattning och förbättring av existerande texter. Hur kommer det att se ut i ett längre perspektiv? Vi har frågat vad det finns för möjligheter och hot med denna teknik framöver, för den egna branschen och yrkesrollen. 

Farhågor och möjligheter med LLM:er
Här ligger svaren närmare vad chatGPT själv säger. Det vanligaste svaret handlar om automatisk generering av standardtexter som rapporter och offerter etc. En ekonom skriver att de gått från att skriva till att rätta vissa texter. I allmänhet finns förhoppningar om att det går att automatisera en massa rutinarbete och uppnå högre förädlingsvärde, men frågan är om detta innebär att några kommer i kläm – en marknadsförare tar upp att verktyget är till stor hjälp för denne själv men kan innebära ett hot mot journalister och andra specialiserade skribenter. 

Annars tillskrivs LLM:er stor nytta när det gäller att göra övergripande research som avstamp för nästa steg, och agera bollplank mer allmänt som validering och second opinon. 

AI:n går inte att lita på
De flesta ser inga direkta hot mot sin egen yrkesroll med den nya tekniken. En VD säger klart och tydligt: "Ser inga direkta hot då ledare alltid kommer behövas." Däremot är många hälsosamt skeptiska mot pålitligheten. Borta är dagarna när datorers främsta egenskap var att de alltid var exakta och förutsägbara, för allteftersom större människolikhet uppnåtts har våra brister också krupit in: chatGPT prioriterar naturtrogna, övertygande texter och är inte alltid lika bra på att hålla sig till sanningen eller tänka stringent. Största oron är att AI:n inte kan ge källor för sina påståenden, och att man inte vet vem eller vilka värderingar som styr dess tänkande. Bättre förmåga att underbygga sina resonemang skulle lägga till stor nytta, enligt många.

Ett särskilt huvudbry för utbildare
En del uttrycker oro för vilka konsekvenser en ”talande AI” kan få för mänskliga förmågor. Vi slutar värdera skrivförmåga, säger en del, och slutar kunna tänka själva, säger någon som drar det lite längre. Särskilt omvälvande verkar tekniken vara för den handfull som arbetar inom skola och utbildning. AI:n gör vissa traditionella examinationsformer oanvändbara, och en chef inom skolväsendet uttrycker oro för att det kommer att bli svårare för elever att lära sig skriva själva överhuvudtaget. Det finns dock också möjligheter till effektiviserat provrättande och förbättrat och individanpassat lärande på sikt. 

Kraven höjs och ska man klara sig måste man med på tåget
AI som kan göra något som åtminstone liknar research och textsammanfattning sätter press på konsulter inom teknik och management som idag kan ta betalt för tjänster som till stor del beror på detta. Just enkla konsulttjänster tappar i värde och en chef inom teknisk konsultverksamhet ser en framtid där man måste trycka mer på relationer och processer och mindre på kunskap som blir alltmer lättillgänglig. 

Det blir helt enkelt viktigt att sadla om och bli bäst på att använda AI i sin egen verksamhet. Det gäller förstås skribenter av alla de slag, renodlade eller ej, men också andra: chatGPT har varit påfallande duktig på att ge stöd och hjälp med rutinarbetet vid programmering, och en systemutvecklare säger att det är ”väldigt liten risk att AI kommer ersätta mina arbetsuppgifter. Men stor risk att jag blir ersatt av en människa som kan använda AI om jag själv inte kan det."

En osäker AI-framtid
Utöver diskussioner om konsekvenser för arbetslivet förekommer mer generella tankar om vad effekten blir på samhället i stort. Det finns oro för en likriktning av skrivet material, mer effektiva bedrägerier och alltmer beroendeframkallande underhållning. Har vi en framtid där vi drunknar i kommunikation till nollkostnad och lever i en egen bubbla med allt lösare kopplingar till andra och en till gemensam offentlighet? Eller blir det som några andra hoppas på, att en översvämning av bot-text gör det mänskligt producerade mer värdefullt och uppskattat? Och är det inte en bra sak för jämlikheten att dessa verktyg gör att alla kan ta fram bra underlag och texter?

Vi vill veta hur näringsliv och offentliga organisationer ser på sin framtid och jobbar med omställningen till post-coronasamhället. Därför har vi startat Kairos Futures Framtidbarometer, där vi via vårt nätverk Kairos Future Friends med över 18 000 medlemmar, övervägande i ledande position, tar pulsen på företag och organisationer för att följa utvecklingen.

Följ Kairos Futures Framtidsbarometer för att hålla dig uppdaterad.