Lärandet och digitaliseringen

Ända sedan alliansregeringen tillträdde 2006 och Jan Björklund blev utbildningsminister har skolfrågorna varit starkt i fokus. Ett flertal skolreformer genomfördes i rask takt men efter snart 15 år är många frågor desamma; ordning och trygghet i klassrummen, lärarbristen och lärarnas status, resursfrågorna samt de vikande resultaten och segregationen. I Kairos Futures studie Skola 2031 från 2016 uppgav hälften av de tillfrågade lärarna att skolan inte var bra på att ge trygghet och omsorg, något som är helt avgörande för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig lärandet.

Skoldebatten är starkt polariserad samtidigt som många skolor kämpar på för att erbjuda barn och ungdomar ett gott lärande i en trygg miljö. Men så är inte alltid fallet. Alltför många unga lämnar skolan utan godkända betyg eller behörighet till nästa nivå av många olika orsaker men skolans problem och utmaningar är samhällets och vice versa.

Ingen undgår digitaliseringen
Dagens barn och unga har fötts in i en tid där digitaliseringen är en självklarhet. Barn får sin första mobiltelefon allt lägre ned i åldrarna och konsumtion, kommunikation, spel, informationsinhämtning samt socialt umgänge sker alltmer på nätet när och var som helst. Mobiltelefonen, datorer och surfplattor är ständigt närvarande i såväl arbetsliv som i hemmet och skolan. 

Likväl som att dagens digitala verktyg är helt fantastiska i att underlätta tillvaron för oss ger de inte sällan upphov till frustration och distraktion, inte minst i skolan. Vissa menar att digitaliseringen i form av användandet av IT-verktyg har en negativ effekt på elevernas lärande, en uppfattning som får stöd av forskning på området (Se t. ex. en forskningsöversikt av Gabriel Heller-Sahlgren som är forskare vid London School of Economics och Institutet för Näringslivsforskning eller OECD-rapport, Students, Computers and Learning, Making the Connection, 2015).

I hela samhället pågår transformationen mot fler digitaliserade system och arbetssätt och det är osannolikt att just skolans verksamhet skulle undgå den transformationen. I det avseendet är vi fortfarande deltagare i en gigantisk lärandeprocess och utmaningarna kvarstår, inte minst i våra skolor. 

Kairos Future har i flera framtidsstudier intervjuat skolans intressenter kring användning av IT och digitaliseringen i skolan. Vi har i dem kunnat se en viss utveckling mot mer användning av IT-verktyg i undervisningen på ett mer avancerat sätt. Samtidigt finns väldigt stora skillnader i digitalisering mellan olika skolor. Diagrammet nedan visar vad lärare uppger att eleverna använder IT-verktygen till. Skillnaden är stor mellan 2011 och 2016 och inte minst läsplattornas intåg runt 2011 har bidragit till utvecklingen. Man har blivit bättre på att använda IT för:

 • Effektivare inlärning av baskunskaper (glosor, formler, faktakunskaper)
 • Övning i kritiskt och självständigt tänkande
 • Eget skapande, uppsatser, foton och film m m
 • Samarbete, interaktion och dialog (elev-elev-lärare-andra skolor) 

Vad används IT/digitala verktyg till i praktiken? Jämförelse mellan svar 2016 och 2011.

Sammanfattning av IT-användande ur tidigare studier:

 • Digitalisering handlar om mer än att bara införa digitala verktyg. För att verkligen skapa effekt måste detta ske i samspel med nya arbetssätt och rätt kompetensutveckling för lärarna
   
 • Från att ha varit mer eller mindre verktyg för fritt skapande och kreativitet har de digitala verktygen idag börjat gå alltmer mot att effektivisera och underlätta lärarens arbete, vilket ger mer utrymme för mellanmänskligt arbete och mindre administration – om verktygen implementeras rätt
   
 • För att uppnå effekt krävs att läraren gillar att arbeta med datorer, använder IT så mycket som möjligt i undervisningen och försöker effektivisera inlärningen med hjälp av verktygen

Finns alla de tre på plats är sannolikheten betydligt högre att läraren får ut mer värde med mindre ansträngning.

Gå med i nästa framtidsstudie!
För att ytterligare fördjupa förståelsen för skolans förhållningssätt till digitaliseringen och identifiera viktiga framgångsfaktorer och fallgropar vill vi nu göra en ny framtidsstudie om skolan, digitaliseringen och lärandet. Vi vill gräva djupare för att kunna bidra till utvecklingen av lärandet med hjälp av digitalisering och ta fram de mest framgångsrika exemplen samt konkreta åtgärder för att lyckas. 

Vi söker nu medarrangörer till vår nästa studie om framtidens lärande. Läs mer om projektet här eller kontakta Fredrik Torberger, Director Citizens & Societies på Kairos Future.