Scenarier för Kina 2030: Vart är Kina på väg?

De senaste tjugo åren eller så har relationen till Kina genomgått en omtumlande resa. I takt med att Kina påmint världen om att man inte är ett blankt blad för den övriga världen att skriva på utan har egna ambitioner, har klimatet gått från ohämmad optimism till ökad skepsis eller fruktan. Samtidigt förblir Kina en viktig handelspartner och är centralt för att nå alla globala hållbarhetsmål.

Sammantaget är det en intressant tid för uppföljning av scenarier för Kinas forsknings- och innovationslandskap (FoU) mot 2030 som togs fram av Kairos Future med partners under 2017 inom ramen för satsningen Dragonstar Plus. Uppföljningen visar hur vi tydligt gått mot ett av scenarierna och därmed att väl utfört scenarioarbete kan förekomma viktiga skeenden och öka framtidsberedskapen. 

Rapporten China 2030 – Research and Innovation Landscape undersökte förändringar i Kinas FoU-landskap och med hjälp av research och expertworkshopar identifierades centrala strategiska osäkerheter som ledde till fyra scenarier – se figur 1. 

Figur 1: De fyra scenarierna som togs fram beskriver alternativa framtider för Kinas innovationslandskap beroende på statens roll och kreativa kapaciteter.

De två centrala osäkerheterna som låg till grund för scenarierna var statens och samhällets roll i innovationssystemet samt kunskapsflöden och den kreativa kapaciteten i landet. Vad gäller kreativiteten såg rapporten två möjliga utvecklingar: Antingen mot öppnare informationsflöden och en breddning av en entreprenöriell och kreativ klass. Eller alternativt en utveckling mot isolering av expertis och mot en kreativ elit. För samhällets roll var de möjliga utfallen å ena sidan en rörelse mot en stat som såg sin roll som en närande regelstiftare som sätter förutsättningar för en konsumentdriven innovation. Å andra sidan fanns signaler mot en mer uppifrån styrd innovationsriktning baserad på tydliga utmaningar att lösas. I det här fallet kan redan en snabb överflygning av utvecklingen sedan 2017 ge en ganska klar bild av i vilken riktning Kina har utvecklats.

Osäkerhet 1: Staten och samhällets roll
Först och främst kan vi slå fast att vad gäller det kinesiska samhället har ingen utveckling skett mot demokrati. En mer auktoritär vändning blir tydligt i och med:

• de drakoniska nedslagen mot medborgare under pandemin, 

• behandlingen av Uyghur-minoriteten, 

• reaktionen på protesterna i Hong Kong, 

• markeringar från det styrande kommunistpartiet mot akademisk frihet och 

• att Xi Jingping frångår tidigare praxis att endast sitta två mandatperioder som generalsekreterare tillsammans med borttagandet av taket hur länge en president får inneha ämbetet. 

Detta har också avspeglat sig i hur den innovativa digitala och konsumentorienterade ekonomin har utvecklat sig. Den snabbt växande digitala ekonomin och insikt i vad dataflöden betyder fick den kinesiska staten att i flera omgångar under 2010-talet skärpa sin cyberlagstiftning. Den sattes i bruk i omgångar för att undvika vad man kallar ”oordnad kapitalexpansion[i]”, bland annat i reglering av gaming. De pågående uttalandena om ”oordnat kapital” markerade tydligt att man inte var intresserad av innovation fokuserad på att tillgodose önskningar från en fri marknad, en retorisk påminnelse om att det styrande partiet inte har skiftat sin grundläggande syn på marknadernas roll.

Under 2020 ökade också trycket på tech-sektorn att rätta sig i ledet med hårdhänta ingripanden mot de stora kinesiska konsumentinriktade teknikbolagen såsom Tencent, Didi, ANT-group och ByteDance. Kraven på delägarskap från staten har hårdnat[ii] och den senaste femårsplanen för Kina betonar tydligt att man önskar att se digitalisering och hållbarhetsomställning i linje med ”socialismen med kinesiska förtecken” som den uttolkas av Xi Jingping. I planen görs det också tydligt att man önskar att se flera stora skiften vad gäller bland annat energiomställning, digitalisering och ökad livsmedelsproduktion och att det breda samhället förväntas ställa upp och vara med och lösa dessa utmaningar. 

Osäkerhet 2: Kreativitet och kunskapsflöden
Nästa osäkerhetsdimension gäller flödet av idéer och kunskap. En indikator på hur detta utvecklats skulle kunna vara hur co-working-trenden utvecklas i landet. Ökar mängden gemensamma kontor och ytor där verksamheter möts skulle detta kunna antas följas av mer idéutbyte, friare kreativitet och bredare deltagande i innovation. Fram till pandemin hade Kina en stark tillväxt av co-working-kontor i delar av landet – en undersökning visar en nästan explosionsartad tillväxt mellan 2012–2019. Men i andra vågskålen ligger en omfattande censur på internet och en mycket låg pressfrihet. 

Figur 2 Olika co-working-lösningars andel av kinesiska kontorsplatser enligt studie av Frost & Sullivan på Forward Intelligence.

Ökad misstänksamhet mot västliga influenser, synligt genom markeringar mot lärosäten som fokuserar på statsvetenskap och juridik[iii], begränsning av västerländsk teknik samt den stora brandväggen som skiljer kinesiskt internet från väst talar också mot en rörelse mot fria kunskapsflöden. Enligt analyser av Kinas innovations- och startuplandskap har den växande hemmamarknaden och ökade risker av att uppfattas som västligt orienterad skapat incitament att vända sig inåt och verka i linje med stat- och partilinje snarare än att tänka högt och fritt med globala kollegor. 

Vad som verkar ske med nedslagen mot tekniksektorn, inrättandet av en avancerad censurapparat, repression mot dissidenter och ambitiösa mål om fortsatt utveckling är att tydligare gränser för inom vilka företag och individer får verka och tänka sätts upp. 

Samlad bedömning – tydlig rörelse mot ”Kina AB”
Den alltmer kontrollerande, toppstyrda och tydligt utmaningsdrivna staten i Kina som ställer upp en konfliktlinje mellan å ena sidan staten, partiet och folket och på andra sidan ett ”oordnat kapital” som kan ta vägen lite var som helst gör att vi kan sägas ha rört oss mot det scenario som kallades China Inc eller Kina AB på svenska. 

I detta scenario tar staten en tydligare roll i att peka ut riktning, styra medel med fokus på megaprojekt i nationens intresse och på bekostnad av ”fair play” mot utländska aktörer och företag. I rapporten från 2017 togs följande tankar fram om vad en riktning mot Kina AB skulle kunna innebära.

Flera av dessa förväntade konsekvenser kan kännas igen i dagens nyhetsflöden. Från expansion av ”Belt and Road”, rymdprojekt och djuphavsutforskning till separering av innovationssystem och fnurror på tråden med europeiska investerare. 

Framåt – viktigt att samarbeta men allt större politisk & maktpolitisk schism
Det stora fokuset för rapporten 2017 var förutsättningarna för samarbete mellan Europa och Kina. Idag ser en ömsesidig misstänksamhet och värderingsklyfta ut att vara ett av de stora hindren för fördjupade samarbeten. Allt som allt kan vi se det som att rapporten från 2017 skrevs i sluttampen av en optimistisk period för relationerna Europa-Kina och att utvecklingen varit mot ett än mer extrapolerat scenario än vad rapporten beskrev. 

Dragonstar-rapporten tog även upp möjliga samarbetsområden som blir viktigare mellan Kina och Europa för de olika scenarierna.

Den bakomliggande tanken var att dessa områden är väl lämpade för storskaliga satsningar eller spänner över områden som omfattas av internationell reglering. Vad vi nu kan se gällande infrastruktur, rymd och kvantdatorer har de snarast blivit en källa till konkurrens än samarbete. Vad gäller miljöregleringar, smittskydd och den nya utvecklingen av biologisk teknik är det tydligt att det behövs samarbeten då det är frågor som rör det globala samfundet. Behoven av att komma överens i globala frågor kvarstår men kraven har ökat på att kunna komma till samsyn utan att stå på samma ideologiska grund och med mer tydligt uttalade motstridiga geopolitiska intressen. 

Framtiden kräver robusta strategier – scenarier är ett verktyg för att nå dit
Kina och EU utgör världens andra och tredje största ekonomier och står tillsammans för över en tredjedel av världens samlade BNP. Trots ökande skepsis och misstänksamhet kommer man inte kunna ignorera varandra. Kring de verkligt globala frågorna såsom utsläpp av växthusgaser finns också ett direkt ömsesidigt beroende. Vilket innebär att både myndigheter och företag behöver utveckla kunskap och strategier för att hantera den fortsatta utvecklingen mot ett mer centraliserat Kina AB som arbetar tydligt efter sin egen agenda. 

Kinas stora betydelse gör att också den som inte själv har direkta investeringar i landet kan ha nytta av djupare kunskap och omvärldsbevakning som följer teknisk, social och politisk utveckling i landet. En robust Kina-strategi behöver alltså adressera allt från komparativa fördelar till hemmamarknadens geopolitiska oro, PR-situation och det bredare omvärldslandskapet. 

I denna text har vi visat hur scenarier kan föregripa möjliga utvecklingar och ge förutsättningar för strategisk dialog som tar höjd för alternativa utfall. Har scenarioarbetet på så vis tagits hela vägen har organisationen redan skapat en övergripande insikt och beredskap för vad som blir viktigt i de olika scenarierna. Att 2017 arbeta igenom ”Kina AB” innebar att ta de signaler som redan då var synliga om ett ”Kina som sätter Kina först” på allvar och ha en bild av vad det innebär för den egna verksamheten. På så vis kan mental beredskap skapas inför ovissa framtider.  

Vill du veta mer om hur just din verksamhet kan utforska osäkerheter framöver och hur olika scenarier kan komma att påverka er? Kontakta Johanna Danielsson, VD Kairos Future, eller Axel Gruvaeus, senioranalytiker.

 

[i] Se bland annat Reuters: https://www.reuters.com/article/china-economy-idUSKBN2FV0UR 

[ii] Se bland annat nyhetsrapportering om nedslaget på teknikbranschen och de så kallade ”Gyllene Aktier” som nu väntas hålla teknologisektorn närmare den statliga synen på vad god utveckling är:

https://thechinaproject.com/2021/08/02/chinas-big-tech-crackdown-a-guide/

https://asia.nikkei.com/Business/China-tech/Just-how-over-is-China-s-tech-crackdown-It-depends-who-you-ask

https://www.economist.com/business/2023/01/19/chinas-tech-crackdown-starts-to-ease

https://www.ft.com/content/65e60815-c5a0-4c4a-bcec-4af0f76462de

[iii] Rapporteras om av Global Times här: https://www.globaltimes.cn/page/202302/1286308.shtml

By Axel Gruvaeus