Scenarioplanering guidar dig rätt i en disruptiv värld

Spotify har omvandlat musikindustrin i grunden. Skype har förändrat synen på telefoni och samtal. Airbnb är världens största hotellkedja och Uber världens största taxibolag, utan att de äger vare sig hotell eller taxibilar.

Energilandskapet ändras fundamentalt i takt med egenproducerad el, ny solcellsteknik och smarta elnät. Nu står AI för dörren och kan helt förändra förutsättningarna för de flesta verksamheter samtidigt som de nationalistiska strömningarna i världen helt kan ändra det globala samspelet. 

En värld i förändring

Trots att vi sa ”aldrig mer” så ser vi både fler tecken på främlingsfientlighet i Europa och ökad protektionism i världen. ”Ett handelskrig är lätt att vinna” sa USA:s president Trump, men inga krig är lätta att vinna, eftersom de för med sig oberäkneliga konsekvenser. Jorden står på randen till en klimatkatastrof – en katastrof vissa förnekar trots utbredd kunskap och trots att ungdomar i världen med svenska Greta Thunberg i spetsen gör allt för att skapa insikt och krismedvetande.

Vi lever i en värld av tilltagande osäkerheter och disruptiva förändringar inom nästintill varje bransch. Det är genuina osäkerheter av strategisk betydelse – för individer, organisationer och länder. Vi behöver alla förstå vad som kan hända och vad det kan innebära för vår organisation, vårt företag och oss själva.

Men kan man veta något om framtiden? Nej, vi kan aldrig veta i ordets sanna bemärkelse. Men vi kan undersöka möjliga framtider och därmed skapa beredskap för olika utvecklingar. Vi kan utforska tänkbara scenarier och konsekvenserna av dessa, och i tider av stor osäkerhet och snabba förändringar är sådant utforskande långt viktigare än annars. 

Forskningen visar också tydliga samband mellan organisationers framgång och dess framtidsberedskap. Organisationer som arbetar systematiskt och långsiktigt med omvärlds- och framtidsanalys har 33 procent högre lönsamhet än medelföretagen och upp till 200 procent högre tillväxt [1]. Det är helt enkelt både smartare och mer lönsamt att vara beredd på framtiden.

Förstå framtiden genom scenarioplanering 

Scenarioplanering är en välkänd och väldokumenterad metod för att skapa förståelse för möjliga framtider. Det handlar om att ha ett nyfiket förhållningssätt till omvärldsförändringar och osäkerheter kombinerat med en variation av metoder för att skapa reda i det till synes orediga – att kunna transformera framtidsinsikt till strategiskt agerande.

Framtiden för en fråga eller en verksamhet avgörs av två huvudsakliga utvecklingar: det vi kan bedöma som säker utveckling – trender – och det som är av mer osäker natur – osäkerheter. Därför är en ordentlig omvärldsanalys betydelsefull – för att finna de viktigaste trenderna och osäkerheterna. För detta krävs noggrann research och att analyserna byggs på så mycket fakta som möjligt. 

En bra start är att först bejaka sin osäkerhet, att kunna säga ”vi är osäkra på hur det här utvecklas framöver”. Eftersom de flesta som hävdar att de vet hur framtiden kommer att bli har fel (det finns naturligtvis otaliga citat på människor som har haft fel om framtiden, se till exempel 15 Worst Tech Predictions Of All Time [2]). I stället ska vi ödmjukt närma oss frågan ”hur kan det här utvecklas och vilka är de olika alternativen?”.

Att kunna förutsäga det oförutsägbara

När Shell i början av 1980-talet ville öka sin gasprospektering i Nordsjön, ställde de sig frågan: Vad kan hota en sådan investering? Svaret var överraskande: Om Sovjetunionen öppnar upp och börjar exportera sin gas. Men fanns det ens några tecken på att Sovjet skulle öppna upp? Nej, inte för den som inte vågade ifrågasätta dagens tillstånd. Men scenarioplanerarna på Shell letade efter svaga, osäkra signaler som pekade på att det skulle kunna hända. Deras arbete utvecklades i olika framtidsbilder, där ett scenario visade att under vissa villkor skulle Sovjetunionen öppnas upp. Deras scenarier var inte fria fantasier, utan byggde på noggrann research och modet att ifrågasätta.

Så när Berlinmuren föll 1989 och Sovjetunionen därefter kollapsade, då var Shell beredda.

Nu behöver man inte arbeta med så stora frågor, men många framtidsfrågor är viktiga och innehåller flera typer av osäkerheter.

Har Östersjön någon framtid?

Kairos Future hade för några år sedan förmånen att få arbeta med WWF Baltic Ecoregion Programme om Östersjöns framtid. I detta projekt undersökte vi, tillsammans med representanter från nio Östersjöländer och från många olika branscher och verksamheter hur framtiden för detta känsliga innanhav kunde utvecklas. Vi identifierade två viktiga strategiska osäkerheter: dels hur länder, företag och organisationer skulle lyckas med styrningen (governance) av samarbetet kring Östersjön, dels hur utvecklingen av våra ekologiska fotavtryck skulle se ut. Utifrån dessa två strategiska osäkerheter utvecklade vi fyra scenarier:

De fyra scenarierna visar helt olika framtider, beroende på hur människor, organisationer, företag och regeringar beter sig, men även beroende på sådant som teknisk utveckling, militära hot och annat.

WWF använder idag dessa scenarier i sitt arbete med att påverka policy och öka medvetenheten i Östersjöfrågor. De har även räknat på de ekonomiska konsekvenserna för två av scenarierna, Clear waters ahead respektive Shipwrecked, för att få en djupare insikt om de samhällskostnader som är förenade med olika framtider.

Grunden till strategiska beslut

Scenarier används därmed som grund för det strategiska arbetet. Det kan göras på en hög och övergripande nivå, som i fallet med Östersjöns framtid, eller på en mer företagsnära nivå, som i fallet med Shell. Men scenarier kan också användas för att utforska framtiden för viss fråga inom en verksamhet. Scenarier – och processen med att utveckla scenarier – bringar klarhet i komplexa frågor om framtiden. De hjälper oss att inse att världen kan utvecklas på andra sätt än de vi tar för givet. Och då får vi verktyg att skapa strategier och handlingsplaner för att kunna förändra också vår egen framtid.

Scenarier – för vem?

Alla kan dra nytta av scenarier. Kairos Future har arbetat med enskilda företag, med kommuner och myndigheter och med grupper av organisationer, i Sverige och globalt. Vi har till exempel hjälpt gruvindustrin i Chile att samla såväl företag, myndigheter som NGO:s att diskutera möjligheterna för hållbar gruvbrytning i centrala Chile. Vi har lett projekt för kommuner och regioner i Danmark, på uppdrag av Dansk Arkitekturcenter, för att skapa framtidsbilder för danska kommuner. Och vi har hösten 2018 analyserat olika scenarier för arbetslivet i Sverige 2030 på uppdrag av Arbetsmiljöverket. Dessutom har vi genomfört scenarioprojekt för en rad företag.

Alla kan dra nytta av att strategiskt och systematiskt tänka på framtiden!

Är du intresserad av att veta mer om scenarioplanering? Kontakta Daniel Lindén eller boka en plats till vår grundkurs i scenarioteknik

By Ulf Boman