Lita på mig – tillit och transparens stoppar korruption

Kairos Future genomför varje år Pro Bono projekt där vi lägger fokus på att hjälpa dem som hjälper andra. Under 2019 har vi tillsammans med Transparency International (TI) Sverige undersökt vad som påverkar motståndskraften mot korruption i Sverige. 

TI Sveriges uppdrag är att förebygga korruption genom att främja arbetet med transparens, ansvarsutkrävande och integritet. Ett uppdrag som förutsätter en god förståelse om korruption som företeelse men även om dess utveckling och förändring. Vilka samhällsförändringar och trender kan påverka motståndskraften mot korruption – både i negativ och positiv riktning?

Kairos Future genomförde en omvärldsanalys och framtidsspaning för att identifiera och lyfta fram några trendområden som kan ha en påverkan på motståndskraften mot korruption mot 2030. En central fråga bedömdes vara ett minskat förtroende till samhällsinstitutioner, beslutsfattare och företagsledare och konsekvenser av detta. Tilliten i Sverige mellan människor och till institutioner är i allmänhet hög, men kan lätt eroderas. Det starka förtroende som både den offentliga och den privata sektorn i Sverige länge har åtnjutit börjar naggas i kanterna på grund av flertalet omfattande korruptionshändelser som fått stor uppmärksamhet – även utanför Sveriges gränser.

En annan viktig omvärldsförändring handlar om kampen om informationsmakten, vilket bland annat innebär ett skifte från att veta till att sprida. Men vem äger informationen och i vilket syfte sker publiceringen? Såväl text som bild och film kan numera lätt manipuleras och förfalskas – en video där Barack Obama verkar säga konstiga saker exemplifierade nyligen detta. Risken för misskreditering av ifrågasättande och ansvarsutkrävande aktörer ökar och alternativa fakta kan lätt få fotfäste i kanaler med stor spridning. Den ökande digitaliseringen må öppna upp för transparens, spårbarhet och förenkling av processer, men den har också baksidor. När resultaten diskuterades vid ett frukostseminarium var panelen överens om att t ex AI inte bör ta över avgörande beslut – främst med avseende på möjlighet till ansvarsutkrävande.

Ökade klimatförändringar, statsbaserade konflikter och migrationsströmmar bidrar alla till ett ökat behov av trygghet och säkerhet. När krisen kommer kräver medborgare även ansvar från beslutsfattare – för miljö och hållbarhet men även för minskad korruption och det demokratiska utrymmet. Fokus just på hållbarhet bidrar till samhällets transformering där fler och fler röster höjs om hur korruption är en bromskloss för hållbar utveckling. Samtidigt visar statistik att skyldighetstänket hos medborgare minskar.

Panelen efterlyste större engagemang och samverkan mellan relevanta aktörer och sektorer för att tillsammans förebygga korruption genom en stärkt motståndskraft. En ökning av kontroller kommer inte att ge önskat resultat, men en kultur som uppmuntrar ifrågasättande kopplat med en god styrning och ledning – oavsett sektor – är del av förutsättningarna för ökad motståndskraft mot korruption.

Tack till Transparency International för ett spännande samarbete! Och till panelen bestående av Ulrik Åshuvud, styrelseordförande, TI Sverige; Veronique Lönnerblad Senior advisor, Unicef; Helena Lindberg, Riksrevisor; och Helena Sundén VP Group Ethics, Skanska. 

2020 års Pro Bono program
Nu har vi öppnat för ansökan till Kairos Futures Pro Bono program 2020. Läs mer här och se hur vi kan hjälpa just din organisation.

Johanna Danielsson, ansvarig för Kairos Futures Pro Bono-program.

By Ulf Boman.