Framtidens institutioner

Vi befinner oss i en period av mer fundamental förändring än på länge, och i föränderliga tider blir stabiliserande institutioner desto viktigare. Genom att sätta spelregler, skapa stabilitet och förutsägbarhet utgör institutionerna en grundpelare i vår samhällsorganisation och kultur.

Men samtidigt står de inför stora utmaningar: Kairos Futures undersökningar visar att nästan hälften av svenskarna anser att vi i grunden behöver förändra hur samhället är organiserat för att möta framtidens stora samhällsutmaningar. Många av våra breda, bärande system behöver uppgraderas i jakten på hållbarhet i alla dimensioner. I takt med att gamla värden och strukturer skakas om grundas nya institutioner medan andra monteras ner.

Samtidigt brottas dagens samhällsinstitutioner med valet att antingen katalysera förändring eller skapa trygghet. I vår fartfyllda tillvaro utmanas aspekter av institutionsrollen som traditionellt sett hör till deras självaste väsen – att vara en trögrörlig, generationsöverskridande klippa i stormen. Hur ska institutionerna, de som har till uppdrag att värna om de mer eller mindre tidlösa värderingar som människor efterfrågar, ställa sig till detta vägval? Hur kommer framtidens institutioner se ut? 

’Kultur och infrastruktur bäddar in institutioner i dåtiden’
Ja, forskarna Brown och Hagels ord blir därmed mer relevanta än någonsin. Människan drivs av en vilja att upprätthålla viktiga värden och strukturer, vilket säkerställs genom gemensam kultur och organisering. Hur dessa värden upprätthålls varierar, men de mest långlivade blir till institutioner. Och vissa lever kvar längre än andra, genom såväl tekniska revolutioner som strukturomvandlingar. Medan den absoluta monarkin har gett plats för folkstyre lever den svenska institutionsfadern Axel Oxenstiernas 400 år gamla länsindelning och organisering av den svenska statsapparaten kvar än idag. 1938 års Saltsjöbadsavtal mellan arbetsmarknadens parter har överlevt såväl den digitala revolutionen som ekonomiska kriser. Om denna vägledande institution står pall för tjänstesamhällets gig-ekonomi och nya kompetenslandskap återstår att se. 

Dock är en sak säker. En gång vunnen institutionell status är ingen garanti för evig framgång och relevans, och här blir förmågan att anpassa sig till samtidens behov – dess människor – avgörande för institutionens överlevnadschanser. För att gardera sig för framtiden istället för att inbäddas i dåtiden krävs såväl snabbfotat experimenterande som långsiktighet baserad i omvärldsanalys.

Institutionernas omvärld är full av förändringar
Megatrender som bland annat digitalisering, automatisering och globalisering innebär nya möjligheter och arenor för samverkan och påverkan för de formella samhällsinstitutionerna. Nya värderingslandskap växer fram såväl på hemmaplan som i andra länder, vilket inte minst speglas i växande polarisering och politiska spänningar. Samtidigt ser vi ett samhällskontrakt under omskrivning, med ökade krav från medborgarna på välfärden medan det offentligas resurser tryter. 

Även på andra fronter ökar trycket. Marknadsfödda plattforminstitutioner såsom Google har ett växande inflytande i såväl det offentliga som privata samtalet. Skiften i kunskapsauktoritet och ett exploderande informationsutbud bidrar till att legitimiteten hos institutionella företrädare utmanas.

Samtidigt står institutionerna inför två betydande osäkerheter. Den första handlar om medborgardeltagandet i framtidens samhällsbygge – är det högt eller lågt? Utfallet lär få stora konsekvenser för institutionernas möjligheter att genomföra sitt uppdrag i framtiden. Den andra berör vilka som faktiskt blir morgondagens verkliga institutionsbyggare, är det staten eller marknaden? Kommer framtidens samhällsbärare födas ur näringslivets globala marknadsaktörer eller ur det offentliga?

Sex ledord för framtidens institutioner 
Med avstamp i vår analys finns några kvaliteter att eftersträva när dagens institutioner blir morgondagens. Framtidens framgångsrika institutioner… 

fattar bättre beslut med teknikens hjälp
Artificiell intelligens och big data-analys blir självklara hjälpmedel i beslutsfattandet på olika nivåer – något som lär utmana både medarbetarnas och medborgarnas tillit och kräver skicklig lansering. 

… och förväntas samtidigt vara mer transparenta 
Med teknikens möjligheter kommer även växande krav på öppenhet om hur data används. 

…har många och nära relationer med omvärlden
Innovation kring komplexa samhällsutmaningar kräver många aktörers insatser och kompetens. Ökad harmonisering med omvärlden medför ett behov av relationsskapande. 

… omvärldsanalyserar systematiskt 
Att tidigt kunna förstå skeenden inom många kunskapsområden ger förutsättningar för långsiktighet och flexibilitet i en föränderlig, globalt uppkopplad värld. 

… är serviceorganisationer med integritet 
Medborgarnas förväntningar och teknikutveckling pressar institutioner till att leverera lika god och tillgänglig service som stora kommersiella aktörer. För att bygga legitimitet måste samtidigt det växande omvärldstrycket bemötas med självständighet inom uppdraget. 

… är tydliga med vad som kan förväntas av dem 
Redan idag ser servicen som samhällsinstitutionerna erbjuder olika ut beroende på var i landet man befinner sig, och den utvecklingen lär inte minska. Därmed behöver institutionerna kunna göra medborgarna medvetna om vad de kan förvänta sig. Sämre service är inte roligt, men besvikelser är värre. 

Dagens institutioner har grovt hugget tre öden att gå till mötes. Antingen imploderar de i sin egen irrelevans - deras insats behövs inte längre. Eller så kraschar de ändå för att de inte lyckas anpassa sig till dagens och morgondagens teknik, förväntningar och organisationsbehov. Eller, så kanske de transformeras genom ett skickligt agerande från lyhörda och nyfikna chefer och medarbetare. 

Clubrapporten Framtidens institutioner, som denna artikel sammanfattar, ämnar ge råd till den som ska leda den utvecklingen. Vill du ta del av den och andra rapporter om omvärldsförändringar och diskutera innehållet tillsammans med andra i workshops? Gå med i Kairos Future Club – för dig som vill ligga steget före och ha koll på de viktigaste omvärldstrenderna och framtidsfrågorna.