Digitalt och disruptivt – fyra nycklar för digitala ledare

Digitaliseringen håller just nu på att växla upp till en ny nivå och det innebär att flesta branscher står inför dramatiska förändringar som kommer rita om den grundläggande handlingsmiljön i grunden.

Vi lever i en tid av omvälvande digitalisering. Big data, machine learning, autonoma system, molntjänster, Internet of Everything, virtuell verklighet, mixed reality och robotisering. Digitaliseringen håller just nu på att växla upp till en ny nivå och det innebär  att flesta branscher står inför radikala skiften de kommande åren – skiften som för med sig dramatiska förändringar som kommer rita om den grundläggande handlingsmiljön i grunden. Ofta benämns detta med begreppet disruptiv förändring

 

Digitalisering innebär förändring. På allvar. 

Ny teknik och nya redskap har alltid inneburit förändring. Människor och organisationer har tvingats ändra invanda arbetssätt och anamma nya lösningar. Som vi ser det innebär dagens digitaliseringsvåg två genomgripande parallella utvecklingar:

  1. Digitaliseringen påverkar den externa leveransen/affärsmodellen
    Själva värdeskapandet (och därmed existensberättigandet) för organisationen förskjuts i grunden då digitaliseringen påverkar vad man ska leverera.
  2. Digitaliseringen påverkar den interna produktionen
    Digitaliseringen ger möjligheter att förändra produktionen i grunden, dvs hur man levererar värde till sina kunder och brukare.

Dessa kan kombineras och vi ser fyra huvudmönster som en organisation ofta genomgår när digitaliseringen slår till.

Samtidigt ser vi i många undersökningar att även om många ledare säger sig ha ambitionen att ändra både arbetssätt och vara öppna för nya affär- eller verksamhetslogiker så ser vi att de allra flesta inte lyckas ta sig ur den nedre vänstra rutan. De digitala redskapen används i huvudsak inom ramen för existerande lösningar och med gamla arbetssätt. Revolutionen uteblir och de stora vinsterrna likaså.

Förändrade affärsmodeller

När Kairos Future nyligen till frågade nordiska företagsledare om hur lång tid framöver de tror att deras nuvarande produkter, tjänster och affärsmodeller kommer vara relevanta svarade närmare en femtedel att de har mindre än två år på sig att ställa om till nya affärsmodeller och ytterligare ca 50 procent svarade att de är daterade om tre till fem år. Vi ser i svaren i den här studien en tydlig acceleration jämfört med tidigare perioder. När företagsledarna siar om framtiden tror 38 procent att de har en omvälvande (disruptiv) förändring framför sig närmaste fem åren medan bara 17 procent beskrev den senaste femårsperioden som lika föränderlig.

En central del av de förändrade affärsmodellerna handlar om att värdet av kvalitativ rådata förändras. Den som lyckas samla och bearbeta data på bästa sätt har alla möjligheter i världen att ta stora kliv på att profitera på digitaliseringens möjligheter. Dessutom spelar det en avgörande roll vem som kontrollerar de plattformar där datan samlas in, lagras och analyseras. Mer eller mindre alla organisationer med självaktning idag har ledningssystem, CRM-system etc. och de här systemen konsolideras just nu i rask takt till storskaliga plattformsägare. Med detta följer också en fara att t ex offentliga aktörer, som saknar eget investeringskapital, riskerar att tvingas ingå avtal med systemleverantörer som ger dem billigare systemstöd i utbyte mot att de får data i gengäld.

Förändringen kommer från annat håll än de etablerade konkurrenterna

En tredje intressant slutsats från Kairos Futures studie är vilka aktörer dagens företagsledare menar driver den disruptiva förändringen. Endast var fjärde menar att den drivs av de etablerade konkurrenterna. Ungefär lika många menar att den kommer från etablerade aktörer som via en branschglidning ger sig in i deras bransch. Hälften menar att förändringen i stället drivs av helt nya typer av aktörer, främst teknikbaserade start-ups.

Nordiska företagsledares bild av vilka aktörer som driver den disruptiva förändringen idag

Digitala verktyg är redan en naturlig del av så gott som alla verksamheter. Men även om det kan verka vara väl inbyggt så är den digitala transformation vi har framför oss av en annan natur och väl värd sin egen uppmärksamhet. De sätt som idag finns att logga och använda data och den kraft som kommer med automatisering, robotisering, Internet of Things och virtuell verklighet kan mycket väl bli en revolution lika märkbar som den då datorerna först gjorde sitt intåg på arbetsplatserna.

Att leda i digital transformation

Länge var synen i många organisationer att det digitala var en fråga för IT-avdelningen men en bit in på 2000-talet kunde man börja se en förändring där många pratade om behovet av en digital strategi. I praktiken handlade det inte längre om den interna IT-utrustningen utan om vilka nya tjänster och lösningar man skulle kunna erbjuda vid sidan om de ordinarie tjänsterna. Det är först de senaste ett-två åren som insikten har kommit om att det inte räcker med en digital strategi utan att man måste ha en huvudstrategi som helt och hållet utgår från den digitala affärsmiljön. Detta är idag en självklarhet för många organisationer men samtidigt ser vi lite för ofta exempel på dem som ännu inte tagit det steget. Och då börjar det bli hög tid annars riskerar man att obönhörligen bli omsprungen.

Strategi för en digital tillvaro

Strategi för digitalisering är ett återkommande tema när man talar om nyckelfaktorer bakom lyckade digitaliseringsinsatser. Vissa drar det så långt som att påstå att strategi är en mycket starkare drivkraft bakom digitaliseringen än vad teknikutvecklingen är . En internationell studie visade att medan både digitalt mogna företag och digitalt omogna företag använder sig av digitala verktyg i viss utsträckning skiljer de sig åt markant när det gäller digital strategi. Medan mer än 80 procent av de digitalt mogna företagen har en digital strategi är det bara 15 procent av de digitalt omogna företagen som jobbat fram något liknande. Dessutom skiljer sig strategierna åt. Medan digitalt omogna företag har strategier om hur de ska väva in digitala stödverktyg i sina befintliga processer tar de digitalt mogna ett större perspektiv och utvecklar strategier som ska hjälpa dem att stöpa om hela sin affär och sitt affärslandskap.

I en, av Kairos Future genomförd men ännu ej publicerad, studie ombads drygt 500 nordiska företagsledare ange vilka de ser som de största utmaningarna för att lyckas ta sig an utmaningar och möjligheter som digitaliseringen för med sig. Svaren visar klart och tydligt att det handlar om kultur och ledarskap. Det handlar alltså inte om teknik eller processer utan om vikten av att få med sig människor på tåget.

Ledarskap för digitalisering

Frågan den som vill stresstesta sin egen organisation bör besvara är alltså om det i dagsläget finns ett ledarskap och en kultur som krävs för att möta den förändring digitaliseringen för med sig, t ex dra full nytta av digitaliseringens möjligheter. En av de viktigaste grundbultarna som lyfts fram i studier om digital transformation av verksamheter är att det är en fråga för VD:n och styrelsen och att de inte får lämpa över ett så viktigt arbete till IT-chefen.

Att ställa om en organisation till digitalt leder oundvikligen till en del smärtsamma omställningar för individer i organisationen. Det handlar om roller som får mindre att tycka till om, om chefer som får mindre makt, om resurser som styrs om och om större krav på snabbrörlighet i organisationen. Denna ledarskapsutmaning är i sig ett tecken på det som karaktäriserar den digitala omställningen – den bryter upp de silos där vi är trygga och tvingar oss alla ut på djupt vatten.

Nära hälften av alla chefer, oavsett om de har en IT-roll eller inte, har varit med och fattat strategiska beslut kring digitalisering. Det kommer inte som någon överraskning att över hälften av dessa chefer (chefer som varit delaktiga i IT-beslut men som inte formellt har en roll inom IT) säger att de inte känner sig ha tillräckligt med kompetens för att fatta sådana beslut . Oavsett om man känner sig redo eller inte kommer fler och fler chefer bli inblandade i beslut som rör digitalisering. Det blir därför en kärnfråga att utbilda alla beslutsfattare i de villkor och möjligheter som digitaliseringen för med sig. Men hur ska man då vara och agera för att vara en bra digital ledare?

Fyra nycklar för digitala ledare

Idealt är det VD som tar täten i omställningen mot att bli en sant digital organisation. Att driva en sådan omvälvande förändring kräver ett starkt och uthålligt ledarskap som vågar ta obekväma beslut och driva igenom nödvändiga organisationsförändringar, maktförskjutningar och kulturskiften . Men samtidigt som VD behövs för att digitaliseringen ska lyckas sätter transformationen också press på alla ledare i verksamheten att ställa om till ett digitalt och innovativt mindset. Fyra nyckelfaktorer kan ringas in när det gäller ledarskap för digital transformation.

  1. Helhetsperspektiv. Skaffa er en samlad helhetsbild över vart utvecklingen är på väg. Bryt silos, lös upp revir och anställ generalister som förstår helhet och affär för att leda förändringen mot digitalt.
  2. Säg hej då till det gamla. Var snabb när det gäller att förstå vilka kompetenser och avdelningar som blir obsoleta i det nya paradigmet och satsa på att skola om dem. Det blir för dyrt och trögt att hålla fast vid det gamla.
  3. Snabbhet och innovation. Se till att dina gamla processer inte sinkar den digitala utvecklingen. Digital innovation kan gå snabbare än innovation i hårdvara och förväntas därför göra det. Eftersom digitaliseringen kommer genomsyra hela verksamheten kommer också innovation förväntas av alla.
  4. Vision och strategi framför kontroll. Visioner, strategier och ramverk främjar innovation – kontroll dämpar. Sätt upp ambitiösa mål som inspirerar till helt nya sätt att jobba. Gör alla ledare till innovationsledare.

Denna artikel knyter an till innehållet i en rapport som tagits fram för medlemmar i nätverket Kairos Future Club, läs mer om medlemskap här. För mer information om innehållet i artikeln, kontakta Erik Herngren.