Finns det någon framtid för hederligheten?

Hederlig 1. som har heder; rättrådig 2. som går att lita på; ärlig, sjyst, pålitlig Synonymer: redlig.

Har du blivit riktigt lurad av en främling någon gång? Hur har det påverkat din tillit till andra människor? Samhällen där många känner tillit också till främlingar är mer välmående samhällen, det är ett väl etablerat faktum. Utan tillit blir många mänskliga interaktioner omständiga och mer resurskrävande, utöver den stress som individen utsätts för om närmiljön upplevs otrygg. Tillit påverkas av flera faktorer, men erfarenheten av andras beteende spelar förstås en en avgörande roll. I den meningen är hederligheten tillitens moder. Men medan statsvetarna (och vi på Kairos Future) löpande håller koll på tillitsutveckligen i landet är det färre som studerar den individuella hederlighetens utveckling: Är framtiden mer eller mindre hederlig? Vi sökte svaret i två riktningar, utifrån en modell över hederlighetens bakgrundsfaktorer. 

Bild 1: Modell över faktorer som påverkar människors tendens till hederlighet. De sex pilarna representerar varsin trend som i olika grad aktiverar psykologiska mekanismer i framtiden.

Psykologiska mekanismer + sex trender

Människan må uppleva det som att hen har fri vilja, men forskningen inom behavioural economics och kognitiv neurovetenskap är inte övertygad om den saken. Tvärtom triggas hjärnan ofta av yttre faktorer till att bete sig om inte helt, så i alla fall halvt automatiskt i situationer av beslutsfattande. Exempelvis ökar benägenheten till att agera hederligt om

 • den andra personen respekteras,
 • personer som påverkas av besluten finns i rummet,
 • någon annan i den egna gruppen agerar hederligt eller om
 • aktören kan bli påkommen vid ett regelbrott.

Ohederligt beteende triggas istället av om

 • personen upplever sig orättvist behandlad,
 • vinsten med ohederlighet uppfattas som stor eller om
 • det i miljön där individen agerar finns föremål eller budskap som för tankarna till materiella resurser.

Så, vilka av dessa situationer blir vanligare respektive ovanligare i framtiden? Sex etablerade trender har följande konsekvenser:

Mer rejting när relationer digitaliseras – företag och individer blir allt oftare rejtade utifrån prestation och bemötande, inte minst de som säljer sin arbetskraft via digitala plattformar i gig-ekonomin. Det är vägen till fler kunder för de hederliga, och inga kunder alls för övriga. Positivt för hederligheten alltså.

Lyhörda AI i allt fler miljöer och flöden – om lyssnande robotar i hem och på arbetsplatser innebär mer övervakning beror på hur juridik och folkopinion utvecklar sig, men redan idag syns en ökad accepetans för övervakning om vinsten är stor. Potential för mer hederlighet alltså.

Ökande stress i privat- och arbetsliv – stress leder till fler försök att hitta genvägar, särskilt om det leder till mer av den eftertraktade tiden eller om arbetsbördan känns orättvist stor. Mindre hederlighet alltså.

Allt mer digitaliserad kommunikation och interaktion – samtidigt som sociala medier gör det enklare att ljuga (exempelvis om ett perfekt liv) och bedra andra innebär digitaliserad kommunikation att både bra och dåligt beteende lämnar spår som andra kan hitta. Både bra och dåligt för hederligheten alltså.

Ökad polarisering, segregation, heterogenitet och ojämlikhet i samhället – stora skillnader i livsvillkor uppmuntrar till ett vi-och-dom-tänk och känslor av orättvisa. Segregationen minskar kontakten mellan olika medborgargrupper och fördomarna kan växa fritt. Detta är den enskilt största kraften bakom en minskande hederlighet. I det korta perspektivet är utvecklingen negativ för hederligheten och hur det blir i det långa loppet återkommer vi till längre fram.

Ökad konkurrens mellan män – de är för många och skolan lyckas inte utbilda dem. Gruppen män som inte kommer kunna bilda familj växer eftersom kvinnor i allmänhet inte lockas av män med låg status. En utveckling som är värd att lyfta eftersom män utan en känsla av meningsfullhet oftare söker den i extremistiska grupper och kriminalitet. Minus för hederligheten alltså.

Summerat finns en övervikt på trender som triggar psykologiska mekanismer som minskar förutsättningarna för hederlighet. 

Hederlighet i den egna organisationen

Hur kan hederligheten uppmuntras i en organisation? I en tid då omvärldens förtroende ökar i värde för alla organisationer utgör den dagliga vandeln ett riskmoment. Organisationskulturer har dessutom betydelse för hela samhället, inte minst i lokala välfärdsbyråkratier som spelar en viktig roll i tillitens utveckling. Här följer fem enkla tips för att uppmuntra till hederlighet.

 1. Gör det tryggt att berätta om misstag och missade mål. Annars ökar risken för bedrägligt beteende och värdefull information går förlorad.
 2. Föredömets makt är obestridlig – erkänn din påverkan på systemet och vägra att välja den breda vägen. Högstatuspersoner som bryter mot normer förändrar normer.
 3. Avskaffa rutiner och regler som inte följs och inte följs upp. På så sätt undviks onödiga känslor av att göra regelbrott. Alternativet är att börja följa upp, men färre regler är i allmänhet att föredra.
 4. Förstärk känslan av meningsfullhet – oviktiga arbetsuppgifter utmanar arbetsmoralen. Sätt saker i ett större sammanhang och försök att lyfta fram varje roll och medarbetares betydelse för helheten. Hittar du ingen sådan betydelse har du upptäckt ett pseudo-arbete. 
 5. Skillnader är nödvändiga, men klyftor är det inte – belöna högpresterare med måtta.  

By Fredrik Torberger