Referenscase

Pensionsmyndighetens Hackathon 2023

Bronsplats för Kairos Future i myndigheternas hackaton  

I eSams nyligen genomförda Hackaton så var Kairos Future med som stöd när Skolverket och Skatteverket tog bronsmedalj. Resultatet av de prövade arbetssätten uppskattas ge minst 50 respektive 75 procents ökad effektivitet. eSam är ett medlemsdrivet program för samverkan mellan 36 myndigheter.  

Målsättningen med Hackaton är att gemensamt utforska hur myndigheter kan arbeta smartare och åstadkomma mer nytta. Kairos Future var med som stöd till laget ”MeaningMakers” för att utforska hur myndigheterna kan arbeta mer effektivt genom att använda AI-stöd i form av textanalysverktyg.   

I en nyligen utförd studie har man funnit att det för skrivjobb innebär en 37 procentig effektivitets ökning när man arbetar med stöd av AI stöd (Peng et al. 2023). I de provpiloter som testades under Hackatonet så uppskattas effektiviseringen på 50 respektive 75 procent. Läs mer här.

En process av öppenhet 

Under två dagar så arbetade teamet i en öppen och innovativ process med utrymme att ta fram hypoteser, pröva och sedan utvärdera om hypotesen lyckades eller misslyckas. Genom detta kunde man snabbt utveckla och genomföra två testpiloter där den ena innehöll att hitta och definiera nyckelbegrepp och den andra innebar att ta fram en research-bot som stöd till handläggare.  

Genom Kairos Future fick laget tillgång till grundläggande kompentens och tankeutmaning kring vad AI kan göra och vad det innebär. Vägledning av, tekniskt kunnande om samt tillgång till ett AI textanalysverktyg.  

Lärdomar 

  • Att våga avsätta tid för innovation och utveckling kan vara en energiinjektion för medarbetare och organisation. Dessutom kan det uppkommer flera användbara sidoidéer att fortsätta arbeta med.  
  • AI som textanalys är redan idag väldigt användbart för den som har en grundläggande kunskap inom aktuellt ämne.  
  • Att ställa rätt frågor, att prompta, med AI är väldigt viktigt och kan vara värt att internt utveckla. 
  • Det finns stora fördelar att kunna använda AI som textanalys inom ett begränsat material, i det här fallet kan dock ett begränsat material innebära tusentals dokument men självvalda sådana.  

Vill ni resonera mer kring hur ni kan utforska möjligheter med AI inom er organisation ta gärna kontakt direkt med oss.

Några av våra bästa case