Referenscase

Regional tillväxtmotor med kickstart

Ett tillväxtsamarbete över de tre regionala gränser

Vi behövde ett regionalt samarbete, där vi kunde jobba konkret, baserat på funktionalitet, på vilka vi är som kommuner och var vi befinner oss relativt storstadsregionerna. 

Susanna Hjortenholt, projektledare 

Kommunerna Båstad, Falkenberg, Halmstad, Hylte, Laholm och Ljungby har tillsammans med Högskolan i Halmstad skapat ett tillväxtsamarbete över de tre administrativa regionala gränser. En samverkan som grundas i insikten om positionen mellan två storstadsregioner och det ansvar som följer med det, att agera för att inte hamna i bakvattnet av dessa.

Allt började med att den största kommunen, Halmstad tog ledartröjan och bjöd in omgivande kommuner till samverkan, med positiv respons från grannarna. 

Man kan aldrig ensam utveckla en plats, det måste man göra tillsammans, över administrativa gränser och med olika samhällssektorer.

Catharina Rydberg Lilja, VD Halmstads Fastighets AB

Med hjälp av ett startkapital från Tillväxtverket formades idé och principer för den regionala tillväxtmotorn, som man beslutade sig för att skapa. Långsiktighet, parat med konkret handling och flexibilitet i närtid är bärande principer. Liksom ett kunskaps- och framtidsbaserat arbetssätt, som utgår från och drar nytta av vem man är i förhållande till varandra.

Arbetet drivs inom ramen för de deltagande kommunernas och högskolans ordinarie verksamheter. Projektledning och gemensamma arbetsdagar med strategiskt innehåll och brett deltagande, finansieras av kommunerna baserat på antal innevånare. 

Som stöd för att finna den gemensamma vägen framåt, undersökte och analyserade Kairos Future kommunernas roller i sina omgivande arbets- och boendesystem, samt framtidens arbetsliv, kompetensbehov och förutsättningar för samarbetet som helhet. Med denna kunskapsplattform som grund formades en process som mynnade ut i prioriterade samverkansområden med mål på fem års sikt, samt planer för konkret handling i närtid.

Resultatet är en i kunskap grundad, och i koncensus beslutad, samlad långsiktig riktning för arbetet med den regionala tillväxtmotorn. Vilket ger en robusthet som möjliggör flexibel handling i närtid, som snabbt kan anpassas till förändrade förutsättningar och konkret nytta för var och en av samarbetets deltagare. 

Tillväxtsamarbetet drivs med starka mandat. Löpande av projektledaren och en styrgrupp bestående av samtliga kommundirektörer och rektor för Högskolan i Halmstad. Denna kärna verkar i ett växelspel med en bredare grupp av politiker och medarbetare som samlas för strategiskt arbete ett par gånger per år. Efter behov skapas arbetsgrupper och projekt för att lösa konkreta uppgifter.

För att underlätta integreringen i deltagarnas den ordinarie verksamheter, följer arbetet med tillväxtmotorn medlemmarnas årscykel för verksamhets- och budgetplanering.

Projektledare Susanna summerar framgångsfaktorerna med att:

 • Tänka själv först
  Vad vill vi som deltagare i samarbetet uppnå? Vad av detta är vad är viktigast? Man kan inte alltid vinna mest själv men var klar över de egna behoven.
 • Ta ledartröjan
  Bjud in till samarbete, våga vara drivande, ödmjukt och lyssnande men var inte rädd för ömma tår.
 • Arbeta kunskapsdrivet 
  Ett delat kunskapsunderlag ger samsyn och skapar förutsättningar för kloka prioriteringar i koncensus.
 • Finna kärnan av nytta
  Det alla vill och har konkret nytta av, det är det som bär. Våga välja bort det som inte leder ger nytta för var och en i samarbetet
 • Ägarskap
  Förankring, så att alla tar det egna ansvaret, äger hela arbetet och sin del av det.
 • Handling är liv
  Jobba flexibelt med handlingsplanen, den är samarbetets livsnerv.
 • Styr långsiktigt med mandat
  Säkra långsiktigt en lite kärna som håller samman och en styrning med mandat att besluta för samarbetets deltagare.

Varning mellanmjölk, för vaga idéer, artighet och fina ord om samarbete. Det gäller att komma till kärnan, det alla vill och har konkret nytta av!

Susanna Hjortenholt, projektledare

Arbetet går nu in på sitt tredje år, fortsatt kunskapsdrivet. Med den breda analysen av det gemensamma systemet på plats, jobbar men nu vidare med årsvis tematiska fördjupningar, närmast med teknikens påverkan, digitalisering och automatisering.

Några av våra bästa case