Referenscase

Statens medieråd

Omvärldsdriven strategiutveckling för statens medieråd

Statens medieråd är en statlig myndighet vars primära uppdrag är att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare, samt att följa medieutvecklingen och ge information i mediefrågor som rör unga människor.

I takt med att medielandskapet förändrats och breddats, har Medierådet känt ett växande behov av att utveckla sina funktioner för omvärldsbevakning och att få en tydligare koppling mellan å ena sidan omvärldsbevakning och å andra sidan strategi och verksamhetsplanering. I de inledande diskussionerna föreslog vi en modell där Medierådet genom en systematisk arbetsprocess dels skulle ta fram och kontinuerligt uppdatera en strategisk omvärldskarta över långsiktiga trender och mer kortsiktigt brännande frågor, dels kunna använda denna karta såväl i extern kommunikation som för strategi och verksamhetsplanering.

”Vi hade omvärldsbevakning även innan, men den genomfördes på ett svåröverblickbart och svårbegripligt sätt – utan systematik, och utan vidare analys"

Genom att projektet genomfördes som ett kombinerat tränings-, analys- och strategiprojekt såg vi fick också Medierådet möjlighet att efter det inledande samarbetet möjlighet att själva driva arbetet vidare. 

Den totala processen designades och leddes av Kairos Future medan innehållet till största del producerades av myndigheten själv i samverkan med ett nätverk av externa kontakter och experter.

Projektet gav Statens Medieråd en fungerande arbetsprocess som organisationen kan arbeta vidare med och förfina på egen hand. Omvärldsanalysen i sig har gett organisationen och dess ledning en gemensam omvärldsbild att förhålla sig till. Den har också lett fram till ett mer välgrundat strategiarbete som gett verksamhetsplanen en tydligare förankring, både i organisationen och i omvärlden.

”Vi fick både perspektiv på vår egen kunskap, men också en massa nya insikter”

”Arbetet har bidragit till betydligt bättre styrsel på VP-arbetet, tidigare var det mycket mer reaktivt och ad hoc, idag är det mer framåtriktat."


Läs mer om TRIM här och om hur vi arbetar med forskningsområdet framtidens media och marknadsföring här

Några av våra bästa case