Referenscase

Stiftelsen skogssällskapet

Scenarioanalys om habitat banking 2030

Tillsammans med Enetjärn Natur har Kairos Future med stöd från Stiftelsen Skogssällskapet tagit fram en omvärlds- och framtidsstudie som undersöker möjliga framtider – scenarier – för habitat banking fram till 2030. Habitat banking är marknadsbaserade system där markägare och andra aktörer har möjlighet att restaurera ekologiska habitat i syfte att upparbeta och sälja kompensationskrediter till exploatörer som behöver kompensera sin påverkan på biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

I en process med deltagande av experter från olika delar av svenskt samhällsliv har vi identifierat ett antal trender och osäkerheter som påverkar framtida möjligheter för habitat banking. Utifrån de två strategiska osäkerheterna för biologisk mångfald (kommer biologisk mångfald att bli en prioriterad fråga i Sverige fram till 2030?) och flexibilitet i systemen för ekologisk kompensation (hur styrt eller flexibelt får man arbeta med ekologisk kompensation i Sverige 2030?) har vi utvecklat fyra scenarier, som beskriver olika och möjliga framtider.

Med dessa scenarier som utgångspunkt lägger vi en god grund för den fortsatta strategiska dialogen kring ekologisk kompensation och utvecklingen av habitat banking i Sverige fram till 2030.

Våra slutsatser är att det finns ett antal nyckelfaktorer för att kunna skapa en marknad för kompensation av biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Dessa nyckelfaktorer kan sammanfattas till:

  • Utveckla en efterfrågan genom att ställa krav på kompensation; 
  • Tydliga ramar med stor enhetlighet;
  • Flexibilitet i utförandet;
  • Rättssäkerhet och förutsägbarhet;
  • Högt intresse för biologisk mångfald.

Syftet med denna rapport är att initiera en diskussion mellan politiker, myndigheter, näringsliv och ideella organisationer om möjligheterna och utmaningarna för ett habitat banking system i Sverige till 2030.

Läs om projektet på Skogssällskapets webbplats här, och omEnetjärn Natur härHär kan du ockå läsa mer om scenarioanalys. 

Några av våra bästa case