Referenscase

Visita, Hotell- och restaurangfacket

Kompetensbehov mot 2030: När människa möter maskin i hotell- och restaurangbranschen

Visita, Hotell- och restaurangfacket

Besöksnäringen är en av Sveriges snabbast växande basnäringar. Turismkonsumtionen uppgick till 317 miljarder kronor 2017, en ökning med 7 procent jämfört med föregående år. I en tid när allt färre arbetar inom tillverkningsindustrin, välståndet når nya höjder och mat har blivit ett helt lands favoritintresse framträder besöksnäringen som den nya stjärnan – den nya basnäringen. Men för att branschen ska kunna växa och utvecklas på lång sikt är frågan om den framtida kompetensförsörjningen central. 

Uppdraget till Kairos Future från arbetsgivarorganisationen Visita och Hotell och Restaurangfacket HRF var att skissa en bild av hur branschen kommer att se ut år 2030 när det gäller antalet anställda i olika traditionella yrkesgrupper, visa på nya typer av kompetenser som kan tillkomma och hur branschens utbildning behöver anpassas. Med horisonten flyttad cirka 10 år framåt till 2030 får automationen – robotar och algoritmer –signifikant betydelse.

Kairos Future bedömer att minst 25 procent av de traditionella arbetsuppgifterna kan automatiseras till 2030, främst av ekonomiska skäl och tillgänglighetsskäl. Samtidigt lär max 60 procent av arbetsuppgifterna automatiseras bort, tack vare den troliga segmenteringen av marknaden med både high tech och high touch och branschens struktur. Det innebär att antalet anställda i traditionella yrken hamnar någonstans inom det rosa området redan.

Figur 1. Antal anställda i traditionella yrken i branschen. Källa: SCB, McKinsey&Co, Stiftelsen för strategisk forskning samt egen prognos (scenario 4).

 

Roller och uppgifter kopplade till kreativitet, perception/motorik och sociala färdigheter är svåra att automatisera och kommer sannolikt att öka i värde. Om branschen snabbt anpassar sig till de nya förutsättningarna kan sannolikt många av de traditionella jobben förändras för att bättre motsvara de nya utmaningarna i framtiden. Komplexa arbetsuppgifter som att lösa oväntade problem, läsa av och reagera på stämningar och situationer, skapa nya menyer, underhålla och utbilda gäster och bädda sängar är svårt att automatisera och kommer 2030 sannolikt fortfarande vara viktiga roller för människor. Branschen som helhet kommer även att få behov av nya typer av tjänster till exempel SaaS (Software as a Service) eller RaaS (Robot as a Service) som levereras av företag som inte tillhör branschen. Med arbetsplatser där människor och maskiner arbetar tillsammans ställs också nya krav på såväl medarbetare som ledare, vilket är viktigt att ta i beaktande vid förändringar av existerande utbildningar och utveckling av nya.

Frågorna är av största vikt för oss som representerar arbetsmarknadens parter. De är också högst relevanta för dem som ansvarar för utbildnings-, närings- och arbetsmarknadspolitiken nationellt och regionalt samt för utbildningsaktörer på alla nivåer från gymnasieskola till avancerad akademisk nivå. […] vi hoppas att denna rapport kan vara ett underlag för att väcka diskussion och leda till viktiga insikter om hur framtiden för hotell- och restaurangbranschen och därmed behovet av utbildning kan komma att påverkas av nya konsumentbeteenden, teknikskiften, digitalisering och automatisering. Trots en pågående positiv utveckling finns ingen ursäkt att inte börja planera för framtiden nu. 

Malin Ackholt, förbundsordförande för HRF, och Jonas Siljhammar, VD för Visita, i förordet till rapporten som kan laddas ner här.

Vill du veta mer om hur utvecklingen för just din bransch skulle kunna se ut mot 2030? Kontakta Johanna Danielsson.

Några av våra bästa case