Referenscase

Projekt för amerikansk online universitet

Vad skapar värde för nästa generations studenter?

Southern New Hampshire University (SNHU) är USA:s största onlineuniversitet och ger utbildningar inom en lång rad områden. Målgruppen är i första hand vuxna i åldersgruppen 30-35 årsåldern, som inte tidigare gått på college eller universitet. 

De snabbt ökande kostnaderna för högre utbildning har i USA blivit ett växande problem, inte minst på avkastningen då denna fallit snabbt de senaste decennierna. Samtidigt har internet helt omskapat den digitala lärmiljön.

I arbetet med att nå nya målgrupper och samtidigt omforma såväl innehåll som pedagogik och kommunikation, kände SNHU att de bättre behövde förstå nästa generations studenter, Generation Z. Hur ser dessa på högre utbildning, hur ser de på kostnader och skuldsättning och vad behöver man kunna erbjuda och hur ska man kommunicera med olika delar av denna generation? Hur tänker föräldrarna, de som i stor utsträckning betalar för utbildningen, och vilka är HR:s bild av denna generation – vad efterfrågar de, och i vilken utsträckning upplever de att Generation Z lever upp till förväntningarna. Det var frågor som SNHU:s ledning ställde sig.

Tillsammans med SNHU genomförde Kairos Future under sommaren 2019 ett projekt som bestod av flera delar. Kärnan var en enkätundersökning bland unga amerikaner i målgruppen, i kombination med en studie bland studenter vid SNHU inom samma målgrupp. Resultaten jämfördes även bland annat med liknande studier i Sverige och internationellt. Parallellt genomfördes enkätundersökningar bland föräldrar till Generation Z samt HR-personer vid större amerikanska företag och organisationer.

Resultaten från studierna, i kombination med mer generella arbetslivstrender och insikter om Generation Z, användes som underlag för en 2-dagars strategiworkshop där resultaten kondenserades ned till fyra tydliga målgrupper samt strategier för hur SNHU skulle kunna utnyttja resultaten i såväl innovations- som kommunikationsarbete. I det fortsatta arbetet under hösten 2019 fungerade Kairos Future som bollplank och rådgivare på distans.

Några av våra bästa case