Referenscase

Branschorganisationen Svensk Fjärrvärme

Framtidsscenarier, vision och strategi för en branschorganisation

Svenska Fjärrvärme stod inför flera utmaningar inför framtiden. En energibransch omvandling, en grundprodukt (fjärrvärme) som fungerat bra under lång tid men som ifrågasattes av allt fler kunder som antingen efterfrågade andra alternativ (termisk värme) eller som inte accepterade nuvarande prissättningsmodeller. I det läget kände branschorganisationen ett starkt behöv av ett samlat grepp om det framtida landskapet för fjärrvärmen som produkt/tjänst. De efterfrågade också  en ny samlande vision för branschens medlemsföretag liksom övergripande strategier som de samfällt kan arbeta efter för att nå visionen.

Vi arbetade i en involverande process som engagerade hundratals ledande personer inom fjärrvärmen i Sverige. Arbetet bedrevs också i en tät dialog med svensk Fjärrvärmes vd och styrelse. Resultatet blev väldigt matnyttiga framtidsscenarier, en kraftfull vision samt identifiering av tre övergripande strategier/förflyttningar som branschen som helhet måste klara av för at säkerställa att fjärrvärmen i Sverige ska ha en så god framtid som möjligt. Kunden var i efterhand väldigt nöjd med såväl de konkreta resultaten (scenarierna, visionen och strategierna) som processledningen av arbetet.

Läs mer om hur vi arbetar med scenarioanalys här och strategiutveckling här

Några av våra bästa case