Referenscase

Katrineholm: Analysdrivet plats- och näringslivsarbete

Delad kunskap och samsyn om lokala förutsättningar och möjligheter

Katrineholms kommun arbetar med hur livet där ska se ut i framtiden. En ny strategi för platsutveckling har tagits fram: Under devisen Framtidsplan 2025 skapas en ny översiktsplan för kommunens utveckling; ett arbete som drivs i en gedigen, i data och analys grundad process, med medskapande av medborgare och näringsliv.

Kairos Future har haft förmånen att medverka i framtagande av underlag till stöd för kommunens strategiska och systematiska utveckling. Detta inkluderar såväl analys av Katrineholms platsattraktion ur ett flytt- och boendeperspektiv, som vägledning för kommunens prioriteringar i det långsiktiga arbetet med framtidens näringsliv.

Målen

Baserat på kommunens viljeinriktning gällande näringslivets nytta och bidrag till kommunen, var näringslivsanalysens mål att ge svar på:

  • Vilka omvärldstrender påverkar framtidens näringsliv, med fokus på vilka delar av näringslivet som har framtiden för sig?
  • Hur ser Katrineholms profil som näringslivskommun ut relativt med andra jämförbara kommuner?
  • Vilket näringsliv kan och bör Katrineholm ha och verka för, givet egna förutsättningar och förändringar i omvärlden?

Upplägg

Med stöd av Kairos Futures analysplattform för regioner och kommuner, material i form av befintliga analyser, data och rapporter samt en enkätundersökning till företagarna i Katrineholm formades och begripliggjordes fakta. Dessa insikter gav tydlighet i förutsättningar och vägval för hur Katrineholm kan prioritera strategiskt i dagens och morgondagens näringslivsarbete.

Ett team med deltagare från kommunen och Kairos Future arbetade med uppdraget i ett växelspel. Kairos Future sammanställde och analyserade data och underlag som teamet sedan gemensamt analyserade och drog slutsatser från.

Lösning

Omvärldsanalys och kommunanalys presenterades för en grupp med bred representation från politik och näringsliv. Efter återkoppling från denna, sammanställdes en rapport med strategiska rekommendationer för näringslivsarbetet i kommunen. Resultatet innefattar branschspecialiseringar, profileringar och prioriterade utvecklingsspår med framtidspotential, framtagna i kvalificerad analys och bedömda av näringslivet.

Arbetet med näringslivsanalysen har gett näringsliv, politiken och alla de som bidrar till utveckling, delad kunskap om våra lokala förutsättningar och möjligheter. Det har skapat samsyn kring våra prioriteringar och hur vi ska driva arbetet för dagens och framtidens näringsliv i Katrineholm

 

Jakob Jansson, VD för destinationsbolaget +Katrineholm

Några av våra bästa case