Referenscase

Systematisk omvärldsanalys

Omvärldsanalys för stärkt konkurrenskraft till svensk industri

Omvärlden och teknik förändras i allt snabbare takt, Sverige är starkt exportberoende och industrin i världen präglas av ökad komplexitet. Denna utveckling innebär att aktörerna i ekosystemet för svensk industri behöver vara alltmer insatta i omvärldsförändringar för att behålla sin konkurrenskraft och ligga i framkant.

IUC Syd, Industriellt Utvecklingscentrum i Skåne, som stöttar sina industrimedlemsföretag i Region Skåne, förstod tidigt att omvärldsanalys var en ny tjänst som skulle kunna vara värdefull för deras medlemsföretag. De bad därför Kairos Future att utforma och genomföra systematisk omvärldsanalys till sina medlemmar. 

”Kairos Futures omvärldsanalys som vi delar med oss till våra medlemmar har gett nya värdefulla insikter som många medlemsföretag inte själva hinner spana om. Man kan bättre hantera nya möjligheter och risker inför framtiden”. 
Camilla Dahlin, VD IUC Syd

Tillsammans med Kairos Future utformades dessutom ett arbetssätt som hjälper IUC Syds medlemmar att kontinuerligt ha koll på sin omvärld och omsätta insikter i handling. Konceptet för löpande omvärldsanalys innebär att Kairos Futures omvärldsanalytiker identifierar, analyserar och paketerar trender som är speciellt relevanta för IUC Syds medlemmar och levererar resultatet i fem så kallade omvärldsbevakningsbrev per år. 

Innehållet är enkelt att ta till sig tack vara många konkreta exempel på hur trenderna uttrycker sig och ger såväl ett internationellt som nationellt perspektiv. Utöver innehållet till omvärldsbevakningsbreven har Kairos Future utbildat anställda inom IUC Syd i omvärldsanalys, vilket gör att de kan stötta sina medlemmar och mejsla ut strategiska initiativ utifrån insikter från omvärldsanalyserna. Kairos Future ger också systematiskt stöd till IUC Syd i transformationen av omvärldsanalys till handling till sina medlemsföretag.

Den löpande omvärldsanalysen har lett till att IUC Syds nätverk har vuxit och stärkts. Medlemmarna har uttryckt att de känner sig mer stöttade och har upplevt nyttan av omvärldsanalys för att utveckla nya produkter och tjänster till sina kunder. Den beskrivna tjänsten håller nu på att rullas ut i övriga delar av Sverige. 

För mer information, kontakta Heléne Olsson, Director Global Industry Innovation.

Några av våra bästa case