Referenscase

Kinnarps World Café

Driva interaktiv workshop med ny teknik

Kinnarps genomförde nyligen en chefskonferens för sina 60 högsta chefer i Europa. Syftet var att engagera cheferna i koncernledningens strategiarbete. Utmaningen var att ge koncernledningen utrymme att presentera strategin och samtidigt ge övriga chefer möjlighet till diskussion och feedback, på ett sätt som stimulerade dialog och förankring.
 
Konferensen genomfördes under en dag. Förmiddagens fokus var att presentera strategin med utgångspunkt i de olika affärsområdena. Medlemmarna i koncernledningen presenterade sina ansvarsområden under 15 minuter, varefter cheferna i mindre grupper diskuterade innehållet och direkt gav feedback i vår plattform Co:tunitys chattfunktion under fem minuter. Synpunkterna visades samtidigt på en skärm, så att alla hela tiden direkt kunde se kommentarerna.
 
Eftermiddagen genomfördes som en variant på World Cafe. Deltagarna delades upp i grupper om fem personer. Alla fick en gemensam fråga att samtala kring: Hur ska vi göra för att lyckas med strategin? Under samtalets gång skrev man in synpunkter, idéer och reflektioner kring strategin i Co:tunity. Efter 30 minuter bytte man grupper och fortsatte samtalet, kring samma huvudfråga men med en ny stödfråga. Det fördjupade samtalet dokumenterades i Co:tunity. Detta upprepades ytterligare ett varv, med nya grupper, i 30 minuter. Under arbetets gång gjorde Kairos Future sammanställningar och klustringar av materialet i Co:tunity.
 
Resultatet och nyttan av konferensen var bland annat:

  • Alla deltagande chefer fick möjlighet att på djupet diskutera strategin och dess delar
  • Interaktivt agerande mellan koncernledning och övriga chefer under förmiddagens presentationer gav hög energinivå
  • Omedelbar dokumentation av kommentarer och idéer från samtalen
  • Omedelbar feedback till koncernledningen
  • Koncernledningen kunde ge direkta kommentarer till det de hade hört och sett
  • En stabil gemensam grund för hela den europeiska ledningsgruppen för implementering av strategin, oavsett land, avdelning eller funktion

Läs mer om Co:tunity här

Några av våra bästa case