Referenscase

10 000-åringen tar stöd i historien

Utvärdering av Höga Kusten destinationsutveckling

Höga Kusten bildades för 10 000 år sedan och utsågs till naturvärldsarv av UNESCO vid millennieskiftet. Det kommunala bolaget Höga Kusten Destinationsutveckling är en betydligt yngre företeelse, bildat våren 2014, som har till uppgift att främja den strategiska utvecklingen av besöksnäringen i Höga Kusten. Totalt är det fyra kommuner som tillsammans jobbar för framtidens Höga Kusten; Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik. Kairos Future fick 2017 i uppdrag att genomföra en utvärdering av den då relativt nystartade organisationen Höga Kusten Destinationsutveckling i syfte att redogöra för verksamhetens överensstämmelse med delägarnas (fyra kommuners) ursprungliga inriktningsbeslut. Utvärderingen utfördes genom att låta företagare, tjänstemän och politiker bedöma uppfyllandet av de faktorer som finns i inriktningsbeslutet samt efterföljande verksamhetsplaner. Även externa faktorer som kan ha påverkat arbetet och lett till avvikelser från inriktningsbeslutet fångades upp. Mest fokus lades på bedömningen av hur pass väl företaget lyckats med att jobba mot vision och mål.

Djupintervjuer med ett antal nyckelpersoner utfördes, urvalet av intervjupersoner skedde i syfte att täcka in olika geografiska och tematiska perspektiv. Vid en bredare enkätundersökning fick ett större spektrum av intressenter ge sina synpunkter och värdera organisationens arbete gentemot de uppsatta målen. 

”Resultaten visade på att vårt team lyckats med att ena destinationen och samlas runt gemensamma mål. Vi fick även värdefulla tips på hur vi kunde förbättra vårt arbete i nästa steg.” 

Peter Holmqvist, VD Höga Kusten Destinationsutveckling AB

Kairos Future hjälper företag och organisationer att utvecklas mot framtiden. Ett första steg mot framtiden är ofta att kasta en blick bakom axeln. Vad har hänt i omvärlden och invärlden fram till nutid, vad kan vi lära oss av detta? Att utvärdera arbetet mot mål och vision och uppställda strategier brukar vara ett nyttigt avstamp innan man tar fram nya planer. Ibland finns det nollmätningar och kvantitativa indikatorer att följa upp. Ibland, och inte minst vid arbete i klustermiljöer, är det lika viktigt att mäta den subjektiva uppfattningen av förflyttning. Man kan ju ha gjort allt rätt, men glömt att berätta om det.  

Några av våra bästa case