Från ”Ljust och fräscht” till ”Ägd” och vadå?

Den ironiska generationen – även kallad generation X – är födda mellan 1965 och 1984 och har, likt namnet föreslår, länge haft ironin som främste vapendragare. Ironin uppstod som en revolt mot föräldrarnas seriositet och har sedan dess använts för att distansera dem från allvarliga situationer. Idag står deras ironiska inställning inför en stor utmaning, nämligen medelålderskrisen; insikten om den egna kroppens skörhet och livets begränsningar, åldrande föräldrar som behöver stöd, barn som vill klara sig själva och kanske en karriär som står i stiltje. Vardagslivet som obarmhärtigt tuffar på utan någon respekt för att ens tid är begränsad och man egentligen helst bara skulle vilja vara någon annanstans. Hur kommer det att påverka den ironiska generationen?

Lyckoforskningens berömda U-kurva

Lyckoforskningens u-kurva är grafen som visar på sambandet mellan ålder och välmående. Den säger att om man tar hänsyn till olikheter i bakgrundsvariabler som inkomst och utbildning så följer tillfredsställningen en u-formad trend. Ens välmående går nedåt ju äldre man blir, för att nå botten vid ungefär 44 år för män och 43 år för kvinnor. Därefter vänder det, och man blir sedan allt lyckligare under sitt resterande liv, för att nå toppen på ålderns höst. Det är denna verklighet – och framförallt denna dal – som den ironiska generationen nu möts av. Trots detta (eller kanske på grund av) klamrar de sig fast runt sin ungdom även in i femtioårsåldern, trängs med sina barn på konserter och statusuppdaterar sin Facebookprofil i tid och otid. Men vad tycker de själva om perioden de befinner sig i?

De som tillhör den ironiska generationen är idag ungefär mellan 35 och 50 år. De är med andra ord ett brett åldersspann mellan de yngsta och äldsta i den generationen, där de yngre troligtvis har några år kvar innan de känner medelålderskrisen flåsa i nacken. Det är den åldersgrupp som oftast anser att sin egen ålder är den sämsta när det gäller både arbetsliv, fritidsaktiviteter och vänner. Det som däremot är positivt i deras liv är den egna familjen. 61 procent av kvinnorna mellan 30 och 39 år anser att familjen är viktigast för att känna lycka, jämfört med 48 procent av männen i samma åldersgrupp. Men familjen kommer tyvärr inte finnas nära en för evigt.

Plötsligt blev det tomt

Skilsmässorna hägrar

En indikation på en potentiell medelålderskris är att de äldre i generation X är missnöjda med sin relation. 17 procent av männen och 13 procent av kvinnorna säger att de inte är nöjda med sitt förhållande, och hela 20 procent är också missnöjd med sitt samliv. Varje år slutar cirka 25 000 äktenskap i skilsmässa och det är betydligt störst risk att skilja sig inom 10 år; innan tioårsjubileet skiljer sig nästan hälften av alla i äktenskap. Medianen för kvinnorna som skilde sig är 42 år, och för männen är det 45 år.

Trots att antalet gifta har ökat de senaste åren, är det bland den ironiska generationen mindre vanligt att ha varit eller vara gift än för de äldre generationerna.  Denna tendens är tydlig, även när man tittar på samboskap. Trots detta skiljer sig generation X oftare än de äldre generationerna.

The Empty Nest Syndrome

Det är inte bara ens partner som kanske lämnar en. Inom generation X finns det två grupper; den ena gruppen som fortfarande är kvar i bebislivet, den andra vars barn håller på att flytta hemifrån. Att barnen flyttar hemifrån kan innebära en nyfunnen frihet och en bättre ekonomisk situation, men det kan också leda till en känsla av förlust och sorg, och resultera i ett så kallat empty-nest syndrome. Det är när ens självbild varit så starkt förknippat med rollen som förälder att det, efter flytten, leder till ångest. Dessa tomhetskänslor riskerar även att bli större om barnens flytt sammanfaller med en separation från sin partner – plötsligt har man gått från att vara en familj till att bo helt ensam.

Den curlande generationen – även mot sina föräldrar

Då är det kanske tur i oturen att allt fler numera måste skifta sitt fokus till sina åldrande föräldrar som behöver mer hjälp för att få vardagen att gå ihop. Istället för att det är barnen som upptar deras oro, är det nuförtiden rädslan för att den äldre generationen ska bli allvarligt sjuk. Pressen på närstående har ökat då antalet sjukhussängar har halverats på 30 år, och hemtjänsten har stora problem runt om i landet. Detta har resulterat i att allt fler mår dåligt och måste sjukskriva sig på grund av omvårdnad av närstående – fem procent av kvinnorna och två procent av männen är i genomsnitt sjukskrivna mer än två veckor med anledning av detta.

Kairos Future undersökte inställningen hos framtida anhöriga till pensionärer och det framkom att anhöriga generellt sett tror att de kommer umgås mer med sina föräldrar och ge mer stöd med vardagssysslor än vad föräldrarna förväntar sig. Mer än hälften av framtidens anhöriga säger att de kommer umgås med sina åldrande föräldrar och hjälpa dem med vardagssysslor minst en gång i veckan. Framtidens pensionärer känner en viss oro för att bli gammal, men 73 procent finner sin trygghet i att ha sina barn nära. Den ironiska generationen har därför chans att fylla en del av tomrummet från barn och partners genom att ta hand om sina föräldrar. Däremot finns också möjligheter för företag att hjälpa till genom att erbjuda tjänster och produkter som minskar känslan av tomhet.

Alla dessa valmöjligheter

Det är en stor kontrast mellan den ironiska generationens uppväxttid och vuxenvärld; när de var barn fanns det bara två tv-kanaler och mobiltelefonerna var enbart någonting som existerade i sci-fi-världen. Numera överöses vi med produkter och valmöjligheter var vi än går, och de i generation X vet inte hur de ska hantera det – de vill ha allt. Det är troligtvis en anledning till att de är den generation som oftast svarar att de har framtidsplaner som ännu inte uppfyllts. I första hand verkar det handla om planer inom arbetslivet; där anger 52 procent av generation X att de fortfarande har planer som inte blivit realiserade.

Och alla dessa jobb

Kairos Future undersökte om det fanns något val som man skulle göra annorlunda om man fick chansen. Det som generation X främst var överens om var att de skulle gå en annan utbildning. På andra plats kommer valet av karriär (mer än 20 procent ångrar det). Sju av tio personer mellan 40 och 55 år säger att de vill byta jobb, och det är fler än någonsin tidigare. En tredjedel vill byta yrkesroll helt, och många längtar efter mer kreativa och inspirerande arbetssysslor, som känns meningsfulla. Trots att sjuttio procent vill på ett eller annat sätt byta jobb, är det däremot inte så många som aktivt söker nytt jobb – det är bara 13 procent. Den främsta anledningen till att inte fler söker nytt jobb är att de helt enkelt inte vet vad de vill jobba med. Det här är personer mellan 40 och 55 år, som har spenderat en betydande del av sin tid i arbetslivet, men ändå inte känner att de vet vad de vill jobba med när de blir stora. Det är tydligt att den här generationen har ett behov av att bli guidade för att hitta rätt.

Skydda mig!

Ökad oro för säkerhetsläget

Trots att nästan alla i Sverige – 89 procent – tycker att Sverige är ett bra land att leva i, tror majoriteten att situationen kommer vara sämre redan om fem år. Vad är det som ängslar den ironiska generationen? Vi ser att det som främst oroar dem när det kommer till framtiden är inga egoistiska aspekter, utan handlar snarare om personer de bryr sig om eller om samhället i stort. Kairos Future har under mer än 20 år undersökt vilka samhällsproblem som den ironiska generationen anser vara allvarligast, och generellt har de haft ett betydligt mer kollektivistiskt tänk än andra generationer (där miljöförstöring och slöseriet med jordens tillgångar hamnat högt). De senaste åren har det däremot skett en förskjutning, och numera fokuserar generationen allt mer på säkerhetsfrågor som kriminalitet och terrorism. De känner sig allt otryggare och vi ser exempelvis ett ökat stöd för ett starkt svenskt försvar.

Kärvare tider väntar

I SCB:s senaste befolkningsprognos beräknas Sveriges befolkning öka till 10,7 miljoner år 2030. För att ekonomin ska hålla ihop krävs det därför att fler måste arbeta, och arbeta längre upp i åldrarna. Vad kommer då att hända när den ironiska generationen sedan, tillslut, kan gå i pension? De senaste åren har pensionärerna i snitt förlorat 20 000 kronor på grund av det nya pensionssystemet – och forskare tror att det bara kommer att bli värre. Kairos Future har frågat svenskarna om de tror att de offentliga trygghetssystemen kommer att ge dem tillräcklig ersättning i framtiden, och man kan tydligt se att den ironiska generationen är den som är mest pessimistiskt inställd till trygghetssystemens hjälp – över 70 procent svarar att de inte är säkra på att de kommer att få en tillräcklig säkerhet i framtiden. Mer än var tredje kvinna känner oro inför pensionen, jämfört med en av fem män. Den främsta anledningen till oro är att man inte vet huruvida pensionen kommer att räcka till, och man upplever en osäkerhet kring pensionens storlek. Bland personer mellan 40 och 60 år anger 33 procent att de är mycket eller ganska oroliga för storleken på sin kommande pension. Om man är född på 1940-talet så har man cirka 30 procents risk att hamna i ekonomisk utsatthet på ålderns höst. Är man född på 60- och 70-talet däremot är risken dubbelt så stor. Det ser helt enkelt inte så ljust ut för den ironiska generationen.

Fyra behov för företag och samhället att fylla

Utifrån ovannämnda faktorer kan vi identifiera fyra olika behov som den ironiska generationen kommer att ha inom den närmsta framtiden. Dessa kan sammanfattas genom VIST; vägledning, intighet, säkerhet och trygghet. Produkter och tjänster som sammanfaller under dessa kategorier, och på något sätt löser dessa behov, kommer bli allt mer attraktiva för denna generation.