Omvälvande generationsväxlingar i vård och omsorg

Tre stora generationsväxlingar utgör en påtaglig förändringskraft för framtida lösningar inom vård och omsorg, bland såväl fastighetsägare som vård- och omsorgsaktörer. Den första rör en helt ny generation av vård, den andra handlar om rekordgenerationen som ställer krav på den och den tredje om en ny generation unga som ska arbeta i den.

Regeringens utredning Samordnad utveckling för god och nära vård – som undersöker den organisatoriska omställningen – kommer också att bidra med stor förändring för vård och omsorg. Hemmets funktion i våra liv får fler dimensioner då boendemiljön ska utgöra primär instans för livets alla hälsofaser i det framtida hälso-, vård- och omsorgslandskapet.

Vården flyttar ut för digitalt medskapande

Uttrycket Nära vård har etablerats som samlingsnamnet på mycket av det som görs eller ska göras inom området för digitalisering av folkhemmet. Med hjälp av ny teknik och nya organisatoriska lösningar kan vård och omsorg flyttas närmare individen. Med distansvårdslösningar ska den enskilde i samverkan med vårdprofessionen kunna ha koll på hälsoläget och vårdprocessen.

Det handlar om att göra hemmet till primär instans för livets alla hälsofaser i det framtida hälso-, vård- och omsorgslandskapet. Men även att få vardagen att fungera för den enskilde och att hjälpa ensamma ur sin ensamhet. Allt detta och en hel del annat förväntas stödjas av informationssystem som sömlöst fungerar tillsammans. I en samverkan mellan offentliga, privata och ideella aktörer samt anhöriga på en nivå som vi aldrig tidigare varit i närheten av.

Distribution och logistik blir viktiga frågor för att få helheten att fungera. Nya typer av ”flygledarkontroll” blir centrala i samordningen och informationsfördelningen. Som ett led i detta kommer morgondagens vårdkrävande hemmiljöer involvera långt fler aktörer än i dag. Nya principer för samverkan och affärsmodeller kommer att växa fram.

Rekordgenerationen flyttar in

Principerna för hemmet förändras i resan mot Folkhemmet 3.0. För många kan lösningen vara att bo tillsammans. Den egna bostaden i kombination med väl tilltagna gemensamma utrymmen blir en viktig princip när trygghet och anständiga former för äldrelivet ska skapas. Delningsekonomin kommer sannolikt att utvecklas även i boendemiljöer för äldre. Det finns saker man har som inte alltid används och som kan delas med andra som exempelvis bilen, cykeln eller verktygen.

Det är inte enbart vår boendemiljö och vår relation med vård- och omsorgsaktörer som påverkas av denna förändring. Distribution och logistik utgör definitivt en viktig komponent i utvecklingen. Nära vård behöver en väl utbyggd infrastruktur för att fungera samordnat och kostnadseffektivt. Hemsjukvården blir i framtiden Sveriges största sjukhus. En närmiljö där vården medskapar och bidrar till ett meningsfullt liv.

Rekordgenerationen, de nya seniorerna, är i viss omfattning medveten om den process som pågår även om konturerna är oklara. När den nya sortens boende ska byggas på olika håll i landet brukar kölistan bli tämligen lång. I synnerhet när det gäller boendemiljöer där det inte enbart handlar om den egna bostaden utan också om tillsammansutrymmen och närhet till infrastruktur och utbud av olika slag.

Millennials checkar (kanske) in på vårdjobbet

Millenniegenerationen, födda tidigt 1980-tal till tidigt 00-tal, kallas även internetgene-rationen (från det engelska begreppet Net Generation). De utgör den första generationen som från tidig ålder präglats av såväl internet som smarta mobiler och andra digitala prylar. Deras värderingar och preferenser har påverkats påtagligt av den digitala världen med alltmer av ständig uppkoppling, tillgång till information och intressegemenskaper utan begränsningar annat än den egna tiden.

Det är en generation som vårdar sin tid på andra sätt än vi är vana från tidigare generationer. Trygghet och avgränsning är viktiga frågor för dem och jobbet är inte primärt en yta för självförverkligande, det sker någon annanstans. Den äldre generationen sätter kanske arbetet före livet, generellt sett. Båda generationerna har hög arbetsmoral på jobbet men den yngre prioriterar sig själv istället för arbetet. De yngre vågar säga nej till en arbetsmiljö som inte fungerar. Överensstämmelse mellan teori och praktik blir viktig när ledarskapet och attraktionen av nya medarbetare ska utvecklas.

För internetgenerationen utgör inte digitaliseringen i sig någon stor fråga, de har ju växt upp med den. Däremot har de många tankar kring hur vi ska förhålla oss till digitaliseringen när det gäller omhändertagande av dem som har behov av vård och omsorg.

Kombinationen – en kraftfull förändringsfaktor

Dessa tre stora generationsväxlingar, som var och en för sig innebär utmaningar, utgör tillsammans en förändringskraft där summan av dem kan vara svår att få ett bra grepp på. 2030 fyller 90-talisterna 40 år och 40-talisterna fyller 90 år. I OECD kommer det 2030 att gå 2,5 arbetande per pensionär jämfört med 4 idag. Redan idag är den alternativa pensionsåldern 70,2 år för en person som är född 1985.

 

Vi på Kairos Future analyserar löpande de tre generationsväxlingarna, är du intresserad av att lära dig mer om något av de olika områden finns det studier, workshops och föreläsningar att anmäla sig till:

Ny generation organisation: Här kan du läsa mer om vår studie Att få boendet att funka som hälsohem och vårdhem i en digitaliserad värld, som pågår till början av hösten.

Ny generation kravställare: Under tjugo år har vi i ett antal studier undersökt hur rekordgenerationen, 40-talisterna, tänker i ett antal för livet centrala frågor. De senaste åren har vi även genomfört studier när det gäller digitala lösningar för såväl trygghetsskapande som hälsofrämjande samt analyserat gruppens boendepreferenser. Vill du ha analyser eller en föreläsning på området kan du anmäla ditt intresse här.

Ny generation medarbetare: I en nyligen genomförd studie bland 1 000 unga som jobbar inom omsorg sökte vi svar på frågorna ”vad förväntar de sig av det organisatoriska generationsskiftet i vård och omsorg?”, ”vad är viktigt för att de ska söka sig till ett sådant jobb?” samt ”Hur ser de på digitaliseringen av den?”. Är du intresserad av en föreläsning eller workshop på området kan du anmäla ditt intresse här