Blockkedjan – en möjliggörare i hälso- och vårddatahanteringen

Hittills har digitaliseringen av vården i form av journaler och olika administrativa system inneburit mycket problem med integrationer och svårigheter att kombinera sekretess med effektivitet och användarvänlighet. Blockkedjan kan vara en lösning på problemet.

Ett nytt teknikområde som kallas blockkedjan kan vara en viktig komponent för att skapa såväl tillgänglighet som säkerhet och enkelhet. Tekniken bygger på att dela information mellan många parter. Den information som delas är däremot inte ursprungsdokumenten, som till exempel register och patientjournaler, utan verifikationer av dessa.

Nuläget för dataexplosionen i vården – oreda om vägen framåt

e-Hälsovision 2025 formulerades av SKL och regeringen i början av 2016 och utgör riktmärke när nu e-hälsa ska utveckla välfärden. Genom att ta vara på digitaliseringens möjligheter kan vi öka kvaliteten och effektiviteten i välfärdssektorn. Många aktörer och initiativ bidrar till digitaliseringen på olika arenor och genom diverse utvecklingsprojekt.

Tyvärr saknas vägledaren som ska skapa gemensamma principer för alla dessa satsningar. Från Socialdepartementet har det i olika omgångar under åren formulerats visioner och målsättningar som sällan omformuleras till operativ verksamhet. Verklig samverkan och gemensamma synsätt har det under ett antal år med e-hälsoförsök visat sig vara svårt att åstadkomma i Vårdsverige.

Sjukvårdslabyrinten med kommunalt självstyre och stor flora av fristående system för vårddatahantering blir än mer komplex ju mer kommunernas vårdansvar ökar i det åldrande Sverige. Lite yrvaket tittar alla på varandra och undrar hur verklig digitalisering ska gå till, samt var det finns någon som vågar ta ledningen i innovationsarbetet.

Samtidigt sker många intressanta initiativ på olika håll i världen genom aktörer som befinner sig utanför hälso- och sjukvården. Såväl telekom- som IT-aktörer investerar stora summor i försöken att knyta ihop de nya och allt större dataflödena i nya infrastrukturlösningar. Nya plattformar skapas som ska kunna hantera de snabbt ökande datamängderna som skapas när medborgare och patienter producerar egengenererad data. För individen kan det vara angeläget att lära sig mer om vad träningen ger, vad det hälsofrämjande arbetet resulterar i eller att ha koll på rehabiliteringsprocessen.

För att få ut den fulla nyttan av digitaliseringen i vården, och inte minst nämnda medskaparaktivitet, behöver vi åstadkomma gemensamma principer för ett antal saker såsom standarder och vem som äger data. Att utifrån tidigare synsätt åstadkomma dessa gemensamma principer för grundläggande delar i infrastruktur och ledningsfunktioner kommer dock att ta lång tid och frågan är om det finns nya teknologier som på andra sätt kan bidra med ordning och reda i datahanteringen.

Framtiden - Blockkedjeteknik ger nya perspektiv och kan vara möjlig väg framåt

Vi har tittat närmare på blockkedjan, ett nytt teknikområde som är den underliggande tekniken bakom valutan Bitcoin. Systemet Bitcoin har löst en del problem som den digitala världen tidigare inte hade fungerande lösningar på. Tre av dessa är:

  1. Möjligheten att skapa icke-kopierbara digitala original.
  2. Möjligheten att säkerställa att digitala filer inte har ändrats eller manipulerats.
  3. Möjligheten att säkerställa att förutbestämda processer och auktorisationsflöden har följts.

I fallet med Bitcoin kan vi notera att systemet fungerat i 7 år och att valutan Bitcoin fortfarande har ett värde. Detta hade inte varit möjligt om de digitala enheterna varit möjliga att kopiera och använda flera gånger. Systemet måste därför ha löst frågan om att skapa digitala original.

Ovanstående lösningar har mycket breda tillämpningar som nu testas världen över. Ett exempel som vi arbetar med är fastighetsöverlåtelser. Med tidigare tekniska lösningar litar vi inte på att digitala signaturer och kontrakt verkligen är säkra och inte kan manipuleras. Processen vid ett fastighetsköp är därför mycket omständlig och innefattar många dokument och processer såsom köpekontrakt, skuldebrev, köpebrev, depositionsavtal, objektsbeskrivning, utdrag ur fastighetsregistret med flera. Dokument behöver signeras, postas och lagras och processen tar tid och blir omständlig.

I ett samverkansprojekt med Lantmäteriet, ChromaWay, Telia, Landshypotek Bank, SBAB och Kairos Future tar vi nu fram en teknisk lösning och en process som blir betydligt enklare och dessutom säkrare.

Världsbanken har visat stort intresse för projektet och det kommer att presenteras i Washington på en global konferens anordnad av Världsbanken. Möjligheten att säkerställa ett fastighetsregister kan få enorm betydelse i länder där rätten till mark är oklar. Investeringar i marken i form av odlingar, fastigheter med mera försvåras om ägandet kan gå om intet.

På motsvarande sätt tittar i dag många aktörer välden över på vad som skulle vara möjligt inom vården. Bland några exempel på tillämpningar med stöd av blockkedjan som vi nu undersöker:

  • Läkemedel skulle kunna spåras från produktion till slutanvändare och med ett resultat där falska kopior blir betydligt svårare att sälja.
  • Äktheten i viktiga dokument som recept, patientjournaler med mera skulle kunna säkerställas och access regleras av patienten själv eller dennes vårdare enligt förutbestämda villkor.
  • Säkerställande av utbildning, språkkunskaper, certifieringar, licenser med mera hos personal och organisationer, något som är angeläget när arbetskraften blir mer rörlig och utbildningar och vård blir mer internationell.

Interoperabilitet, det vill säga förmågan hos olika system att fungera tillsammans och kunna kommunicera med varandra, är och förblir en utmaning för hälso- och vårdsektorn att lösa. Blockkedjeteknologin ger möjligheter att närma sig frågan om interoperabilitet med en infallsvinkel där identiteten är nyckel. I stället för att försöka harmonisera data genom nätverken kan vi etablera en unik individidentifierare som den gemensamma nämnaren i det globala registret för de data som lagras om individen på olika ställen.

Användarna kan utifrån en automatiserad integritetslösning lita på datahanteringen. Förtroendefunktionen flyttas från en enda plats där en enskild part har inflytande över den till att den sprids genom hela nätverket av datorer. Allt delas genom det globala nätverket och nya transaktioner hamnar i ett nytt block som läggs till i kedjan. Data tidsstämplas, signeras och använder den privata nyckeln för att förhindra manipulation. Användarna skulle inte bara kunna veta om data hade blivit manipulerade utan också exakt kunna se hur det hade gjorts.

Ett antal internationella experter gör bedömningen att blockkedjeteknologin är den länk som fattas för att skapa förutsättningar kring skalbarhet, integritetslösningar och förtroende i den alltmer uppkopplade världen som ofta kallas ”sakernas internet” (Internet of Things). I en värld bestående av miljarder uppkopplade prylar inom hälsa, vård och trygghet kan blockkedjetillämpningar bidra med transaktioner och samordning mellan uppkopplade enheter i ett mer motståndskraftigt ekosystem.

Vi är övertygade om att ett flertal förslag på processer och tekniska lösningar med blockkedjan kommer att visas upp inom vården de närmaste åren. Tekniken har potential att revolutionera samhällsekonomin. Vi tror att Sveriges position som ledande inom IT och med förhållandevis stor förmåga att samverka mellan privata aktörer, offentliga aktörer, organisationer och forskning kan lägga sig i framkant av denna spännande utveckling. 

Denna artikel publicerades ursprungligen i Pharma Industry, nr 1 2017.

 

By Mats Olsson and Magnus Kempe.