What’s on 2022 – It’s complicated, not spectacular

2022 kommer bli ett år där de stora dragen är väl kända och inte speciellt överraskande. De snabba och långsamma skiften som pågår fortsätter med full kraft under året. Det som i stället kommer att vara kännetecknande är den komplexa och osäkra situation som uppstår när företag och organisationer ska hantera den ombyggnad som de stora trenderna tvingar fram. Därför lär den övergripande trenden för 2022 bli att ”tillvaron är komplicerad, men inte spektakulär”.

År 2022 blir ett oredigt och stökigt år under vilket ombyggnaderna som påbörjades 2021 fortsätter och går in i avgörande skeden. Pandemin kullkastar en mängd gamla logiker och nu tycks de flesta vara inställda på att det gamla livet inte återkommer utan det blir något nytt som ska byggas upp. Organisationer och företag som kanske länge talat om ”resilience” behöver nu fundera på vad det egentligen innebär att bygga tåliga och flexibla organisationer som klarar av att leva i mer eller mindre konstant osäkerhet samtidigt som samhällets institutioner behöver hitta spelregler och strukturer för den nya tillvaron.

2022 kommer fortsatt att präglas av Covid 19-pandemin. Både till följd av nya mutationer samt att vaccinationerna knappt har kommit igång i många länder, som t ex i Sub-Sahara, vilket i dagens globalt sammanflätade värld, kommer innebära att hela 2022 och troligen delar av 2023 fortfarande kommer bära pandemins effekter. Till exempel har hungern ökat med 25 % i världen sedan 2019 och många länder i syd vittnar om att tio års positiv utveckling har raderats sedan pandemins utbrott. 

Hack i kurvorna
Det här är ett av flera exempel på ”hack i kurvan” som fortsatt kommer prägla 2022. Den kvartssekellånga utvecklingen med låg inflation i OECD-världen är temporärt borta och frågan många ställer sig nu är om det är ett skifte på gång eller om det är ett hack i kurvan? Troligen fortsätter inflationen att var högre än normalt under 2022 med eventuellt tillfälliga räntehöjningar men spås av ECB och andra sjunka tillbaka mot slutet av året. Detta påverkar också den mångåriga utvecklingen med stigande börskurser. De stora finansinstituten spår istället en nedkylning av börsen när både inflationen ökar och de helikopterpengar som centralbankerna världen över öst in i ekonomierna under pandemin upphör. Ett annat hack i kurvan som kommer märkas är försörjningskedjorna. Såväl sjöfarten som mikrochipstillverkningen i världen lär fortsatta hacka under 2022 vilket påverkar världens tillverkningsindustrier och ekonomier i grunden. Även innovationsarbetet har fått sig ett hack under pandemin visar flera studier som publicerats under hösten 2021. Detta pga av hemarbetet som dominerat under pandemin vilket visar sig vara en hämsko för att få till verklig innovation i organisationerna. För detta krävs att man ses fysiskt eller att man etablerar en kultur som också orkar utmana hemarbetets lite bekväma tillvaro. Därför lär det under 2022 tas omtag på innovationsarbetet så att det också fungerar i ett hybridbaserat arbetsliv.

Ovanligt komplicerade händelser väntar
Även de i förväg kända händelserna under 2022 är ovanligt komplicerade. De stora idrottsengagemangen vinter-OS i Beijing och fotbolls-VM för herrar i Qatar omgärdas med diskussioner kring lämpligheten att åka dit och bli en del av progandan från icke-demokratier. Och de stora tongivande nationella valen under året (allmänna valen i Sverige, mellanårsvalet i USA och presidentvalet i Frankrike) är även de ovanligt komplicerade till sin karaktär. Samtidigt genomför kommunistpartiet i Kina sin 20:e partikongress, vilket normalt ger tydliga fingervisningar om framtiden.

I den svenska valrörelsen lär tryggheten bli den dominerade frågan och överskugga andra ämnen. Kampen om narrativet blir i sin tur avgörande för vem som styr dagordningen. Troligen kommer vi se att ”debatten om debatten om debatten dominerar debatten” i takt med att nya medieformer och influencersamarbeten ser dagens ljus.

Mörker väntar under 2022
De händelser som beskrivs ovan kan sägas vara en del av ett tilltagande mörker. Även på andra sätt dominerar mörkret delar av tillvaron. Inom populärkulturen dominerar t ex dystopiska framtids- och fantasyskildringar filmindustrin samtidigt som många unga ser mörkt på framtiden och kompetensbristen i de flesta branscher är ett gigantiskt mörkt moln på himlen. Även inom handeln och restaurangnäringen är ”mörker” en tydlig trend. Det handlar om ”dark stores” och ”dark kitchens”, d v s expansion av nya lösningar som går under radarn och inte syns från utsidan, dvs växer fram i det fördolda.

Digitaliseringen lunkar på och metaverse blir ”talk of the town”
Ett ämne som inte är särskilt hett längre men fortfarande i allt väsentligt dominerar de praktiska förändringarna i vardagen är digitaliseringen och den tillhörande digitala transformationen. Idag är den digitala utvecklingen inte särskilt spektakulär även om vi under 2022 kommer få se personliga avatarer i Teams och 3D-printat nagellack samtidigt som 5G-tekniken rullas ut på allvar. Men de ständigt nya tjänster, lösningar och ögonbrynshöjande tillämpningar är i regel endast nya appliceringar av teknik som redan används på andra håll. P2P-lösningar, AI, datadrivna lösningar och kryptobaserade tjänster. Inget nytt under solen och ändå ändrar detta allt. Trenden är att digitaliseringen lunkar på i stadig takt och utvecklingstakten påverkas kanske mer av cyberhot och kompetensbrist än av bristande kundinsikt. 

Ett område som växer under 2022 är att Metaverse går från snack till verkstad. Det vill säga idén om att koppla samman olika digitala världar till ett gemensamt meta-universum (Metaverse), ”world wide worlds” snarare än ”world wide web”. Facebooks ambitioner på området visar sig t ex inte bara vara ett namnbyte utan de planerar att anställda 10 000 personer bara i Europa under kommande år för att utveckla lösningar och affärsmodeller i en metaversekontext. Även de stora modehusen med Prada i spetsen spås äntra den här världen under året vilket är en indikation på vart utvecklingen är på väg.

Hybrid, allting är hybrid
Ett ord på mångas läppar just nu är begreppet ’hybrid’. Det kommer snabbt bli uttjatat men samtidigt sätta sin prägel på hela 2022. Hybridbilar, hybridhandel, hybridarbetsliv, hybridlärande osv. Listan kan göras lång. 2022 kommer bli ett år då det blir avgörande att förstå hybridlösningarna i grunden, inte som en tillfällig modenyck. Vare sig de handlar om hybrider i arbetslivet eller de digitala och fysiska hybriderna som växer fram som svar på digitaliseringens utmaningar. Inom arbetsliv och ledarskap kommer det behövas bred kunskap och mycket flexibilitet för att kunna svara på de blandade utmaningar som uppstår under hybridlösningarnas år 2022. Enligt en studie från Forrester lär t ex ca 20 procent av arbetsgivarna misslyckas med hybridarbetslivet därför att de inte förstår grunden för det. Inom arbetsliv och ledarskap kommer det därför behövas bred kunskap och mycket flexibilitet för att kunna svara på de blandade utmaningar som uppstår under hybridlösningarnas 2022. 

Även fritiden blir hybrid på många sätt. ”Ute är det nya inne” där utegymmen brer ut sig samtidigt som det lanseras ”yogabubblor” i form av transparenta kupoltält som kan ställas upp för utomhusaktivitet men med skydd för väder och vind. En perfekt hybridlösning för 2022!

Hållbarheten kostar (på)
Den kanske starkast växande megatrenden på senare år är hållbarhetsutvecklingen. De ökande ambitioner som präglat 2020 och 2021 kommer under 2022 märkas i termer av vem som ska ta kostnaderna för omställningen. Valutan kan handla om pengar, energi eller bekvämlighet. Och till detta kommer ökande konflikter. Detta kommer märkas i både styrelserum, politik och köksbordssamtal. 

Elbilsförsäljningen har tagit fart på allvar – vem ska betala infrastrukturen och laddstolparna? Och räcker elektriciteten till? Behöver levnadsstandarden sänkas? Beredskapen skiljer sig mycket från olika grupper av medborgare och konsumenter. De flesta svenskar kan tänka sig att jobba mindre för att rädda klimatet, men få är villiga att ändra sitt liv på andra sätt. Samtidigt finns det en växande grupp värderingsdrivna aktivistiska konsumenter, inte minst bland de unga. Samtidigt ökar målkonflikterna som en följd av de ökade hållbarhetsambitionerna. Konflikter mellan globala behov och lokal kostnad. Få vill ha brytning av, för batteritillverkning, nödvändiga jordartsmetaller vid sin egen bakgård. Konflikten kring Cementas fortsatta brytning av kalk på Gotland som uppdagades under 2021 är ett tecken i tiden på den utveckling som lär växa alltmer under 2022. 

I företags- och samhällsvärlden ökar också trycket på att säkerställa att de åtgärder som görs verkligen leder till ökad hållbarhet. Kravet på mätbarhet växlar upp rejält samtidigt som de utökas, inte minst inom finansindustrin. Därför lär det under 2022 bli än mer animerade diskussioner kring ESG-kraven, både till innehåll och uppföljning. T ex kan samhällsbyggnadsvärlden se an en diskussion kring hur utökade krav på biologisk mångfald kommer ändra den praktiska spelplanen på många håll.

Ett komplicerat kalejdoskop av ljusglimtar och mörker
Det är kanske inte en uppmuntrande bild av 2022 som syns vid en första anblick. När de mörka tonerna i populärkulturen präglar samtiden samtidigt som trender som är neutrala till sin karaktär beskrivs som ”mörka” är det lätt att känna sig lite nedslagen. Men istället är det troligen en ljus framtid som väntar bara man orkar lyfta blicken bortom nuläget. Den komplicerade ombyggnationen som pågår innebär ju både ljusglimtar och mörker. När kalejdoskopet skakas om framträder helt nya och unika mönster, många ljusare än andra. Ett exempel på detta är de olika globala communities som intensivt vill bygga det nya livet bättre än det gamla.”Build back better”-rörelsen samlas kring tio konkreta åtgärdspunkter och såväl företag som konsumenter samarbetar på kreativa, nya sätt för att säkra hållbarheten i både stort och smått. Ett konkret område där det växer fram nya lösningar är kring vardagsmässig mellanmänsklighet. För att motverka den ökande ensamheten (som vuxit markant under pandemin) finns det idag flera rörelser och en ökande vilja att öka den sociala interaktionen mellan människor. Det märks i allt från Travel hands i England och ”nudgande” parkbänkar i Krakow till ”Human Level”-rörelsen i USA. Ett ljus är också de olika manifesteringar av ny samhällsbyggnad som börjar synas på allvar. I juni 2022 står Stockholm värld för en global FN-konferens om hållbara städer och samtidigt öppnar Helsingborg portarna till H22, en stadsmässa med gott om exempel på innovativa framtidsblickande hållbara lösningar för en genuint hållbar stad på många plan. 

För att summera utblicken mot 2022: Framtiden är komplicerad, men inte spektakulär – det är lika bra att vänja sig och ta fram strategier för att hantera och finna framtidssäkrade vägar för en ombyggd tillvaro.

“2022 – It’s complicated – not spectacular”

By Erik Herngren