Research Project

Morgondagens medborgare

Om medborgarskap och engagemang i en ny tid

Samhället ställer om och digitaliserar – vad betyder det för det svenska samhällskontraktet och människors ideella engagemang? Kairos Future inleder en ny spännande framtidsstudie och söker nu medarrangörer bland regioner, kommuner, myndigheter och déburna organisationer, som vill vara med att undersöka vad framtidens medborgare kommer att tycka, tänka och förvänta sig.

2018 genomfördes studien Morgondagens medborgare där vi bland annat kartlade vad svenskarna förväntar sig av samhället, varandra och sig själva. Studien sökte svar på vad som får dem att engagera sig i samhället och vilka rättigheter och skyldigheter de menar att medborgare bör ha. Syftet var att ge offentlig sektor och idéburna organisationer en bild av medborgarnas och de potentiella medlemmarnas behov, önskemål och krav. Genom att kombinera enkätsvar med en bred uppsättning av trender formulerades insikter om morgondagens samhällskontrakt, medborgare och medlemmar. Resultaten och insikterna har visat sig värdefulla för många kommuner, regioner, myndigheter och idéburna organisationer – i övergripande strategiska diskussioner såväl som konkreta utvecklingsprojekt. Några av insikterna beskrivs i två kortrapporter som återfinns här till höger.

Endast 26 % av svenskarna menar att ”dagens samhällsorganisation är väl rustat för att möta framtidens stora samhällsutmaningar”

Ladda ned prospektet för mer information om vår nya studie.

Dubbla samhällsomställningar
Sedan 2018 har debatten om samhällskontraktet intensifierats. Välfärdens resurser matchar inte växande behov och medborgarnas etablerade förväntningar. Kommuners förutsättningar för att möta framtiden tycks blir alltmer olika, trots uttalade ambitioner om likvärdighet. Samtidigt står dagens samhällsaktörer mitt i två betydande och sammankopplade omställningar: alla verksamheter ska bli både hållbara och digitaliserade.

Dessa förändringar kan förväntas påverka och påverkas av samhällskontrakt och människors samhällsengagemang. Hanteringen av klimatutmaningen ställer avgörande frågor om vägval  och kollektiva lösningarnas påverkan på individens frihet. Den digitala revolutionen kan te sig både löftesrik och avhumaniserande. Morgondagens hållbara välfärd och samhällsstruktur kommer med all sannolikhet inte likna den vi  vant oss vid. Men hur ser förändringsmandatet ut och vilket förtroende bland medborgarna har olika offentliga aktörer att driva samhällsförändringarna?

Morgondagens medborgare 2018 visade att den representativa demokratin inte är lika självklar för unga som för äldre. Frågan vi ställde 2018 och som även kommer att ställas 2022 lyder: Här är några olika politiska system för att styra Sverige. Anser du att de är mycket bra, ganska bra, ganska dåliga eller mycket dåliga?

Ny studie 2022
Valåret 2022 är det dags för en ny och uppföljande studie och den här gången låter vi studien färgas av 2020-talet stora frågor kring hållbar utveckling och digitalisering. Vi vet från förra studien att svenskarna känner av förändringens vindar. Så vilket samhällskontrakt är de beredda att skriva på för att omställningen ska lyckas och välfärden ska kunna bevaras? Det vill vi söka svar på samtidigt som vi uppdaterar tidigare data om svenskarnas syn på demokrati och samhällsengagemang. Nu söker vi medarrangörer som vill medverka i finansiering och utformning av studien och ta del av dess resultat.

Andra studien på temat


Det finns inte en typ av medborgare, heller inte en variant av samhällskontrakt. I Morgondagens medborgare 2018 identifierades sju medborgartyper, utifrån två dimensioner: graden av skyldigheter (x-axel) respektive arena för javascript:void(0)samhällsengagemang – lokalt, nationellt eller globalt (y-axel).

Start i januari 2022
Morgondagens medborgare inleds med början i januari 2022 och rapporten lanseras under försommaren. Vi erbjuder därtill stöd i fortsatt internt arbete kring rapportens innehåll.

Studien riktar sig till myndigheter, idéburna organisationer, kommuner och regioner.

Vi erbjuder två former av deltagande:

  • Som medarrangör deltar er organisation i preliminärt fysiska träffar vid tre tillfällen. Att vara medarrangör innebär att ha ett visst inflytande över studiens utformning samt möjligheten att möta andra aktörer i samtal om de data som samlas in och analyseras.
  • Deltagare är organisationer som med en mindre investering bidrar till att studien blir av och tar sedan del av den både i form av en rapport och en föredragning i den egna organisationen. Här krävs alltså ingen insats i form av tid.

Projektledare för studien Morgondagens medborgare är Fredrik Torberger, director för Citizen & Societies. Hör gärna av dig till Fredrik via fredrik.torberger@kairosfuture.com eller på telefon 070 547 25 02.