Research Project

Att leda på kanten till kaos

Omvärlden förändras i snabb takt, och förändringarna har kanske aldrig varit så omfattande och omvälvande som idag. Inte heller har livslängden på storföretag varit så kort som idag. Den kanske viktigaste förklaringen till detta är digitaliseringen som sveper fram genom samhälle, näringsliv, organisationer och privatliv. 

För att lyckas i dagens komplexa och snabbföränderliga värld gäller det därför mer än någonsin ha rätt förhållningssätt och strategi, men också kultur, processer och ledarskap som stödjer denna. Och även om det finns vissa framgångsfaktorer som gäller nästan alla organisationer, så finns det också skillnader mellan olika organisationer och branscher. Att förstå vad som gör skillnad i den egna branschen, och den egna organisationen är en avgörande insikt som måste beaktas i varje strategiskt förändringsarbete. 

Kairos Future har i tjugo års tid forskat kring arbetslivets förändring. Under 2018 har vi summerat denna forskning i ett omfattande projekt där vi mejslat fram centrala framgångsfaktorer i olika typer av organisationer och branscher. Med bas i denna har vi sedan tagit fram ett konkret verktyg där vi med en enkel men kraftfull enkät kan kartlägga er kultur, processer, ledarskap och strategi. Och därefter utifrån resultaten ta fram en konkret lista för prioriterade insatser och strategiska hävstänger. Undersökningen blir också ett bra underlag för en diskussion kring var i kulturkartan ni bordebefinna er givet era utmaningar, och vad som krävs för att ta sig dit.

Inspirationsföreläsning om ledarskap 2030 – att leda på kanten till kaos

Cirka en timme inspiration och insikt utifrån studiens generella resultat.
Hur ser dagens och morgondagens framgångsrika ledarskap ut? Och hur samspelar ledning med organisation, strategi och kultur? Finns det någon universalformel för framgång, eller måste varje organisation hitta sin egen väg anpassad till exakt det landskap som den lever i? 

Kartläggning av din organisation med presentation och kortare workshop kring resultaten

Vi kartlägger era omvärldsutmaningar, organisationskultur och förhållningssätt genom en enkätstudie baserad på huvudstudiens resultat. Med utgångspunkt i studiens resultat presenterar vi de specifika framgångsfaktorerna i just er situation och de åtgärder ni bör prioritera för att skapa långsiktig framgång, liksom vad ni framför allt bör undvika. Resultaten, som leder till framtidssäkring av era strategier, presenteras och diskuteras vid en workshop med relevanta personer.

Ledningsseminarium med strategiarbete inklusive stresstest av befintliga strategier

Den ovan nämnda kartläggningen och workshopen kompletterat med ett ledningsseminarium där vi jobbar igenom slutsatserna på djupet. Under seminariet diskuterar vi önskvärda och nödvändiga förflyttningar och tar fram prioriterade insatser för att genomföra denna förflyttning. 

Anlita en framtidscoach för strategi och handlingsplan

Med prioriterade insatsområden på plats är utmaningen att få det att hända. Då är det viktigt att insikt och intention inte går förlorat på vägen. Som framtidscoacher säkerställer vi att centrala insikter och intentioner implementeras i konkreta förändringsinsatser och ger stöd och råd i implementering av dem. Upplägget anpassas utifrån varje specifik organisation/företag.