Konsulttjänst

Omvärldsanalys

Klargör dina antaganden om vart trender är på väg

4 Steps to Crowdsourced Intelligence

Få artikeln i din inbox

För att som ledare kunna agera framtidsinriktat krävs det att man har en hypotes om vart viktiga trender är på väg. När vi hjälper våra kunder med att utveckla sådana hypoteser gör vi det ofta i form av en omvärldsanalys eller en trendspaning, som summerar de mest relevanta trenderna i en handlingsorienterad rapport.

Omvärldsanalysen eller trendspaningen tar sin avstamp i vår samlade erfarenhet och kunskap om långsiktiga samhälls- och branschförändringar som finns samlade som tyst kunskap, men också i våra omfattande trenddatabaser. Till detta lägger vi kompletterande och mer organisations- eller företagsspecifik research. Rapporten innehåller oftast en konsekvensanalys för uppdragsgivaren och förslag på handlingar och är vanligen en startpunkt för vindtunneltester av ens strategier, innovationsprojekt och strategiutveckling. Ibland presenteras delar av resultaten i form av en publik tankeledarrapport.

För att våra uppdragsgivare själva ska äga resultatet engagerar vi vanligen ledning eller bredare grupper, i workshops och med hjälp av vår co-creationplattform Co:tunity, med att ta fram viktiga trender och osäkerheter eller  för att arbeta igenom konsekvenser av dem.

Med många uppdragsgivare arbetar vi mer långsiktigt med att stödja dem i ett omvärlds- och utvecklingsarbete, där vi kontinuerligt förnyar deras omvärlds- och trendanalyser, eller arrangerar återkommande workshops och trendpresentationer.

Våra expertområden