Konsulttjänst

Framtidssäkrad design thinking

Framtidssäkra och nutidssäkra dina innovationer genom att kombinera insikter om omvärldens utveckling med insikter om kundernas behov.

Design thinking har seglat upp som en universell filosofi som appliceras på de mest skilda områden. Kärnan handlar om tänka utifrån människan oavsett vilken fråga man vill lösa – konsumenten, användaren, medborgaren – och att utifrån insikterna om människan experimentera sig fram till livskraftiga lösningar.

På Kairos Future har vi lång erfarenhet av att, i innovationssammanhang, sätta just människan i centrum för att ta fram nya koncept eller övertygande användarupplevelser. Vi har arbetat med det perspektivet inom så vitt skilda områden som äldrevård, köpcentra och turism. Vår metodik Tribal close up för att förstå konsumenter på djupet utgår också från denna generella filosofi.

Vad klassisk design thinking saknar är dock framtidsperspektivet. Visst är det nödvändigt att utforma erbjudanden och lösningar utifrån dagens kundbehov. Men håller de lösningar vi då utvecklar också i morgon? Är våra designlösningar framtidssäkrade?

Genom att kombinera Design thinking med vår etablerade grundmetodik (TAIDA) för framtidsdriven innovation förenar vi det bästa av två världar. Vi kallar lösningen future-proofed design thinking eller framtidssäkrad design.

Metodiken tar avstamp långsiktiga omvärldsförändringar och kopplar samman dessa med djupgående analyser av användares och medborgares behov här och nu. Genom den framtidssäkrade designprocessens utforskande och experimenterande med olika möjlighetsplattformar, strategiska riktningar och koncept hjälper vi våra kunder fram till lösningar som är förankrade i både dagens och framtidens behov.

Metoden bygger på fyra E: Empathize, Explore, Experiment och Execute. Empathize handlar om att ställa sig i användarens skor och att genom olika typer av användarstudier förstå användarnas behov och begär på djupet. Inom future-proofed design thinking blandar vi kundresor, netnografi och etnografi med fokusgrupper och stora enkät- och big data-studier för att förstå behov här och nu samtidigt som vi kartlägger globala trender och värderingar och drömmar som en ledtråd till vad användarnas behov kommer vara i framtiden.

Explore handlar om systematisk idégenering och bygger på verktyg för att säkerställa att idéer som kommer fram har förankring i såväl kundernas behov som i organisationens strategiska riktning och omvärldens förändringar. Det hjälper våra kunder att ligga steget före sina användare och att undvika att svara mot behov som snart kommer vara obsoleta. Det framtidsinriktade upplägget gör det lättare att få fäste för idéer som är game-changers och som kanske inte passar perfekt med det företaget gör idag men som kan bli stöttepelare i framtiden.

När vi tillsammans med kunden tagit fram ett antal koncept eller möjlighetsplattformar experimenterar vi oss fram till robusta lösningar. Detta är en iterativ process där prototypande på alla nivåer – från enklare ”rapid prototyping” till testverksamhet av kärnan i systemet á la ”minimum viable product” – står i centrum. Genom att vindtunneltesta lösningarna och strategierna mot omvärldsförändringar och framtidsscenarier kan man jobba fram mer robusta lösningar. Vi genomför också fokusgrupper där användare får diskutera och utvärdera koncept på ett tidigt stadium – alltid i nära samarbete med kunden.

I Future proofed design thinking finns också möjlighet att slå följe hela vägen till lansering. Då arbetar vi tätt tillsammans med kunden i deras egna processer för att säkra att man inte faller tillbaka i gamla hjulspår och att ursprungliga framtids- och användarinsikter, koncept och intentioner finns med genom hela implementeringsarbetet. Mer än 20 års erfarenhet från framtidsdriven innovation i framkant har lärt oss att detta ofta är den svagaste länken. Men då omvärlden ständigt förändras är det också viktigt att inte bara framtidssäkra lösningen, utan att också framtidssäkra själva implementeringen. Det kan man göra genom att kontinuerligt följa omvärldstrender med särskild betydelse för de lösningar man utvecklar för att på så sätt kunna anpassa dem både under utvecklingstiden och efter lansering.

Slutligen innehåller ofta en framtidssäkrad designprocess en kartläggning av organisationens innovationsförmåga som gör det möjligt att sätta in åtgärder där de gör störst nytta i arbetet med att en skapa fungerande innovationsfabrik med en stadig blick mot framtiden.

Våra expertområden