Konsulttjänst

Scenarioanalys

Förbered dig på osäkra och otänkbara framtider genom scenarioplanering

Scenarioanalys för WWF

Få rapporten i din inbox

I tider av omvälvande och ickelinjära förändringar är det avgörande att stresstesta sin affärsstrategi och sina affärskoncept för att förbereda sig för alternativa framtidsscenarier.

I en scenarioanalys identifierar vi de mest relevanta drivkrafterna och osäkerheterna i vår uppdragsgivares bransch och bredare omvärld och tar fram en uppsättning affärskritiska och internt konsistenta scenarier i form av illustrativa berättelser.

Scenarioplanering – Länken mellan framtid och strategi

Vi genomför scenarioanalysprojekt i nära samarbete med uppdragsgivaren. Oftast börjar projektet med att vi genom egen research och analys tar fram ett underlag för en workshop där beslutsfattare – ofta ledningsgruppen – arbetar vidare med scenarier och strategiska slutsatser.

Scenarioanalys för att utforska framtiden

Då och då använder vi också framsyn och scenariometoder för att utforska framtiden för en bransch, region, eller ett bredare ämne på uppdrag av en branschorganisation, statlig myndighet eller intresseorganisation.

Scenarioanalys som vindtunneltest för strategin

Allra oftast är scenarierna dock en del av ett större företagsinternt strategiarbete, och inriktat på direkt beslutsfattande. Scenarierna används då som en grund för riskanalys, vindtunneltest av befintliga strategier, strategiutveckling, innovation och konceptutveckling.

Våra expertområden