Rapport

TAIDA: A Framework for Thinking of the Future

Detta dokument är ett utdrag ur boken "Scenarioplanering – länken mellan framtid och strategi" av Mats Lindgren och Hans Bandhold.

TAIDA: A Framework for Thinking of the Future

Hjärnan bra på att skapa scenarier. Den skannar ständigt av omgivningen, den försöker förstå vad den registrerar, identifierar alternativa utvecklingsmöjligheter för framtiden, alternativa mål och handlingssätt, beslutar vad som ska göras - och ser till att nödvändiga åtgärder vidtas.

Omvandlat till ett ramverk för scenarioplanering skulle vi kunna tala om hjärnans "TAIDA-process": Tracking, Analysing, Imaging, Deciding och Acting. TAIDA är också namnet på det ramverk som vi har utvecklat och använt i 30 år i hundratals scenarioplaneringsprojekt för offentliga och privata företag och organisationer. I korthet står TAIDA för:

  • Tracking: vi spårar förändringar och tecken på hot och möjligheter.
  • Analysing: vi analyserar konsekvenser och genererar scenarier.
  • Imaging: vi identifierar möjligheter och skapar visioner av vad som är önskvärt.
  • Deciding: vi väger samman informationen, identifierar val och strategier.
  • Acting: vi sätter upp kortsiktiga mål, tar de första stegen och följer upp våra handlingar.