Rapport

Morgondagens boende- och flyttmönster del 3

Vad är en attraktiv bostad? Om en (syn på) bostad i förändring

Morgondagens boende- och flyttmönster del 3

Kairos Future har i arbetet med kommuner och regioner sett ett växande behov av en studie som tar pulsen på ett föränderligt flyttlandskap. Under ett års tid har vi arbetat med Stora flytt- och boendestudien för att sätta stora och komplexa frågor om människors drivkrafter och platsers attraktivitet i ett sammanhang.

Efter att i de två föregående rapporterna fördjupat oss i frågorna om varför människor flyttar och vad som egentligen är en attraktiv plats, avslutar vi med denna tredje och sista delrapport där vi borrar i frågan Vad är en attraktiv bostad?

Med hjälp av en enkätundersökning till 6000 svenskar har vi skapat en bild av olika bostadsvärden. Tack vare Kairos Futures långtidsmätningar kan vi också se hur bostadspreferenser förändrats över tid.

Publicerad: 2016