Rapport

Tribal Close Up

Unik metod och verktyg för morgondagens marknadsförare

Tribal Close Up

Digitalisering, förändrade beteenden och nya strukturer leder till att traditionell segmentering inte längre förmår fånga dagens snabba och komplexa konsument. Konsumenterna är idag inte längre passiva mottagare av produkter, tjänster, erbjudanden och kommunikation. Högre acceptans för självuttryck, fler sociala sammanhang och mer intressedriven konsumtion ger fler identiteter. Sociala grupper centrerade runt ett delat intresse som ofta definieras av konsumtion blir vanligare och konsumenterna är själva budbärare, medskapare och deltagare i alltmer nischade mikrokulturer. Därtill deltar de inte heller längre i endast en utan många mikrokulturer parallellt.

Forna tiders idéer om en sammanhållen individ (odelbar) håller helt enkelt på att ge vika för föreställningen om en betydligt mer komplex divid uppbyggd av multipla och temporära identiteter. Till detta kommer att våra liv allt mer präglas av sociala medier, sökmotorer och nätverk och att nya livsmönster utmanar de traditionella demografiska strukturerna. Sammantaget gör allt detta att traditionella segmenteringsverktyg sakta men säkert blir allt mindre träffsäkra och behöver ersättas eller kompletteras med något nytt.

För marknadsförare blir det kort sagt svårare att tolka konsumenters beteenden samtidigt som behovet av att skaffa kvalificerad konsumentinsikt blir allt viktigare både för att inspirera och stärka innovationskraften i marknadsföringen och för att kunna möjliggöra en relevant dialog med konsumenterna. Som ett svar på allt detta har vi utvecklat Tribal Close Up. 

Tribal Close Up är en unik metodik och en uppsättning analysverktyg som stärker consumer & market research, innovationsfunktioner såväl som marknadsstrateger i deras analytiska och kreativa arbetsprocess.  

Publicerad: 2015