Rapport

En nationell biblioteksstrategi

I vilken samhällskontext kommer biblioteken verka år 2025?

En nationell biblioteksstrategi

Svensk Biblioteksförening har under ett antal år skrivit rapporter, genomfört seminarier och på olika sätt synliggjort behovet av en nationell biblioteksstrategi för Sverige. 2013 fick Kairos Future uppdraget att samla en bred grupp intressenter inom och utanför bibliotekssfären för att lägga grunden till en nationell biblioteksstrategi med projektet ”Bibliotek i nationens tjänst”, en omvärldsanalys där den framtida samhällskontexten och möjligheter och utmaningar för biblioteken kartlagts. 

Biblioteken befinner sig i en starkt föränderlig miljö. Det tillkommer nya format och distributionsformer för böcker, ljud, bild och information. Biblioteken borde ha en naturlig plats i ett samhälle som beskrivs som kunskapssamhälle, informationssamhälle eller tankesamhälle. Allmänheten, politiker med flera är också mycket angelägna om bevarandet av biblioteken. Allmänhetens bild av vad biblioteken ska göra och bidra med i samhället i framtiden är däremot otydlig, i många fall ogenomtänkt och kanske till och med dåligt förankrad i det samhälle som vi ser växa fram.

Vi kanske ska vända på frågeställningen och fråga oss vad som inte kommer att fungera som ett bibliotek i framtiden. Framtidens vård, utbildning, handel, trafikflöden mm styrs sannolikt av teknik och information i strukturer som mer liknar dagens bibliotek än de institutioner vi ser på dessa områden idag.

På Biblioteksdagarna presenterades rapporten av Kairos Futures Magnus Kempe, se filmen här. Presentationen och den efterföljande workshopen under ledning av "Utvecklingsrådet för en nationell biblioteksstrategi" kan ses som startskottet för en intensiv dialog kring centrala frågeställningar för framtidens bibliotek i Sverige.

Publicerad: 2014