Rapport

Turismen som lokal tillväxtmotor

Turismen är som näring relativt ung, vilket har samtidigt medfört att den är svårfångad. De senast decennierna har turismen vuxit, utvecklats och mognat. Turismtunga branscher har konsoliderats kraftigt, bland annat charterbolag och hotell, och andra står inför en våg av sammanslagningar och strukturella förändringar (som flygindustrin). Mycket talar för att turismen som näring är på väg in i en ny fas som dels präglas av kraftig professionalisering såväl på företagsnivå som på destinationsnivå. Vi befinner oss i en värld där regioner konkurrerar med varandra och där turism och besöksflöden är en del av den globala konkurrensen.

Syftet med denna rapport är att diskutera turismens samhällsekonomiska roll såväl på nationell som lokal och regional nivå. Samtidigt vill vi belysa avgörande framgångsfaktorer för destinationer, faktorer som likaväl kan tillämpas på andra aspekter av regional utveckling. Slutligen vill vi dra några slutsatser om utvecklingen framöver.

Publicerad: 2004