Rapport

Segmentering av framtidens turister

I alla tider har människor haft ett behov av sortera sin omvärld. Redan de gamla grekerna satte namn på olika personligheter och härledde dessa tillbaka till kroppsvätskor och element. Även företag har i alla tider segmenterat sina kunder. Med Taylorism och massmarknadssamhällets framväxt minskade dock intresset hos många företag för segmentering. De senaste decennierna har dock situationen förändrats dramatiskt. I de flesta branscher, så även inom turistnäringen, råder ett skriande kundunderskott och i genomsnitt är överkapaciteten 20-25 procent. Intresset för kunden, och särskilt konsumenten, har ökat. Men samtidigt som behovet av segmentering vuxit kraftigt blir det trots alltmer sofistikerade metoder allt svårare att hitta meningsfulla och enkla segment.

Det är detta som är bakgrunden till denna rapport. Syftet är dels att undersöka hur segmentering idag i praktiken genomförs, dels att försöka klargöra de krafter som formar morgondagens segmentering i allmänhet och av turister i synnerhet.

Publicerad: 2005