Rapport

Morgondagens ledarskap och medarbetarskap

Organisationer kännetecknas av att ett flertal människor gör något för att uppnå ett gemensamt mål eller en gemensam vision. Till sin hjälp har man olika sorters verktyg, apparater och andra hjälpmedel. Tillsammans utgör dessa människor och verktyg ett system (som i sin tur kan innehålla olika delsystem). Om antalet delar i systemet blir stort ökar komplexiteten. För att bringa ordning i denna komplexitet indelar vi människorna i systemet efter olika kategorier. De vanligaste kategorierna är chefer och medarbetare, som är generella beteckningar som vi ofta tar för givna. Men hur ser egentligen relationerna ut mellan dessa? Och är det så självklart vad vi menar med chef respektive medarbetare?

Vi skall i den här rapporten undersöka hur dessa roller och begrepp kan förändras i framtiden. Vi ska särskilt försöka belysa ledarskap och medarbetarskap i sammanhang och organisationer som står under ständig förändring.

Publicerad: 2005