Rapport

Hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning i framtiden

Projektet har genomförts under 2019 på uppdrag av Socialstyrelsen som också finansierat detsamma. Rapporten är fristående och alla analyser och slutsatser är Kairos Futures egna.

Rapporten utgör en omvärlds- och scenarioanalys över framtidens kompetensförsörjning för hälso- och sjukvården och omsorgen. I ljuset av omvärldsanalysen redovisas framgångsfaktorer, framtida förmågor samt kompetenser och kompetensförsörjning fram emot 2040.

Vi hoppas att rapporten kan utgöra underlag för fortsatta diskussioner i vårdsektorn och att den kan tjäna som inspiration till strategisk planering för att möta framtiden.

Publicerad: 2019