Rapport

Homo Consumentus

Människan som konsument i det postmoderna samhället

Vad efterfårgar vi som konsumenter? Vad är våra bedömningsgrunder för produkter? Vad i livet prioriterar vi? Spännvidden i de möjliga svaren på frågorna ökade konstant under 1900-talet i takt med att den individuella variationen samhället ökade. Det finns ingen anledning att tro den inte skulle fortsätta öka under 2000-talet. Individens konsumtion är allt mer en fråga om vad hon vill snarare än vad hon måste. Vad individen vill och vilka kombinationer av olika viljor hon rymmer blir allt mer varierade. Detta innebär att det blir mindre meningsfullt att tala om lika typer av konsumenter eftersom individerna, och därmed deras konsumtion, blir allt mer sinsemellan olika. Den här rapporten ska belysa just den komplexitet som präglar den postmoderna konsumenten.

Publicerad: 2002