Rapport

Hälsosamma organisationer

Arbetslivet blir allt mer komplicerat och komplext. Vi lever i en tid av ständiga förändringar med svajiga konjunkturer, med stark teknikutveckling och med starka demografiska förändringar. Förmågan att utveckla kompetens på ett långsiktigt sätt i en snabbt föränderlig värld blir därför av avgörande betydelse för framgång. Vad vi menar med framgång är naturligtvis olika för olika personer och organisationer och tarvar en egen mässa…

Framtiden beror dels på vad vi ser hända just nu, dels på vad vi vill ska ske i framtiden. Våra tankar om hur det ska bli styr således hur vi agerar idag. Detta avspeglas direkt i vår syn på kompetens och kompetensutveckling. Kompetens och kompetensutveckling i organisationer bestäms således av deltagarna och kulturen i organisationen. Organisationer som är vitala och i någon bemärkelse hälsosamma kommer att lyckas bättre med sin egen utveckling. Men vad är det då vi ser framför oss? 

I den här rapporten har vi valt att utgå från Aaron Antonovskys tankar om individens hälsa och med den utgångspunkten resonera kring olika faktorer, orsaker och utvecklingsvägar.

Publicerad: 2004