Rapport

Generationer och livsfaser

Allt går igen – och ändå inte

Det finns ett inslag av eviga frågor när man kommer in på frågan om generationer och livsfaser. Ungdomen är inte vad den varit. Men den växer upp. Eller så är det ett uttryck för att den tidens ungdomsgeneration växt upp i en något annan tid än tidigare generationer, formats av lite andra ideal, tillägnat sig andra beteenden. Blivit mindre tuktad och mer framfusig än de då vuxna, något som de kanske skulle bära med sig resten av livet.

Denna rapport strävar efter att bringa klarhet i några perspektiv på generationer och livscykler och innebörden för livsstilar och konsumtion. Syftet är också att dra ut perspektiven något decennium framåt i tiden för att se vad som komma kan.

Publicerad: 2002