Rapport

Den framtida geografin

- hur ser Sverige och Norden egentligen ut framöver?

Begreppet geografi betyder ordagrant ”beskrivning av jorden” både på grekiska och latin. Det finns emellertid idag många slags geografiska beskrivningar, sätt att beskriva en plats, en region, ett land eller en världsdel. För att avgränsa arbetet har vi i den här rapporten valt att framför allt fokusera på två aspekter av den framtida geografin: Boende och försörjning, och Den regionala nivån och indelning.

De bägge infallsvinklarna har sinsemellan olika karaktär även om de hänger ihop. Var svenskarna bor och försörjer sig kommer att påverka organiseringen av den regionala nivån i högsta grad. Och den möda som idag läggs ned på regional nivå med diverse försök att skapa tillväxt i runt om i landet kommer att påverka var i landet människor kan finna sin försörjning i framtiden.

Publicerad: 2005