Rapport

Cirkulär ekonomi i ett linjärt samhälle

Cirkulär ekonomi i ett linjärt samhälle

Från och med den industriella revolutionens början har vår ekonomi byggt på en linjär modell där företag utvinner material och energi, tillverkar och säljer sina produkter till en slutkonsument som sedan deponerar produkten när den har tjänat sitt syfte. Denna modell anses av alltfler inte längre hållbar med tanke på att jordens resurser är ändliga. På många håll växer nu nya affärslösningar, system och kompetens inom den cirkulära ekonomin fram. Utvecklingen drivs såväl av våra miljö- och resursutmaningar men också av ekonomiska drivkrafter.

Cirkulär ekonomi handlar om att man minimerar utvinning av icke förnybara råvaror och minimerar mängden material som går till energiåtervinning eller deponi. I stället söker man sluta kretsloppen så att tekniska material återvinns, återbrukas och omproduceras, medan biologiska material återförs till det biologiska kretsloppet för att utnyttjas till exempel i jordbruket. Är vårt samhälle på väg mot ett nytt paradigmskifte där vi i framtiden lever i en cirkulär ekonomi? Är det överhuvudtaget möjligt? Att nå fram till ett samhälle där vi har 100 procent cirkularitet bedömer vi inte vara sannolikt inom den närmsta framtiden men för att röra oss i den riktningen behöver vi knäcka en del nötter.

Publicerad: 2016