Bli medlem i Kairos Future Club

Password must meet the following requirements:

  • At least one letter
  • At least one capital letter
  • At least one number
  • Be at least 8 characters

* = Obligatoriska fält Genom att skicka formuläret godkänner du villkoren som finns att läsa i högerkolumnen på denna sida.

För mer info, kontakta

Helena Mella

Director Academy

Allmänna villkor för deltagande i Kairos Future Club

Uppdaterade 2024-03-19

Deltagande
I formell mening är deltagande i Kairos Future Club ej ett medlemskap, utan att jämställa med en deltagaravgift i t ex en utbildning. Det innebär att tjänsten är en avdragsgill kostnad hos det deltagande företaget.

Det finns två olika typer av deltagande i nätverken som ger olika villkor. Dessa är Kairos Future Club Individual, Kairos Future Club Organizational. 

Betalningsvillkor
Det är alltid deltagande företag eller organisation som har det ekonomiska åtagandet gentemot Kairos Future AB. Deltagaravgiften faktureras direkt efter anmälan. Betalningstiden är 20 dagar netto.

Avtalsperiod

Deltagandet tecknas för 12 månader löpande och förlängs automatiskt med 12 månader om uppsägning ej skett skriftligen senast 3 månader innan utgången av innevarande avtalsperiod. Deltagandet kan när som helst sägas upp, men avtalsskrivande organisation äger ej rätt till återbetalning av inbetald deltagaravgift.

Överlåtelse

Deltagandet kan inte överlåtas till en annan juridisk person men till en kollega inom organisationen, om deltagaren slutar på företaget eller byter arbetsuppgifter. Sådana förändringar kan enbart ske efter överenskommelse med Kairos Future.

Konkurrens

Kairos Future Club är ett öppet forum, i vilket deltagare från liknande branscher, verksamheter och marknader kan och är välkomna att delta. Rapporter, seminarier och diskussioner som avhandlas inom nätverket berör inte företagskänslig information.

Informations- och kunskapsanvändning

Rapporterna som Kairos Future tar fram för deltagare i Kairos Future Club levereras ca en vecka före seminarierna. Som resultat av deltagarnas medverkan i seminarierna kan därefter dokumentation och minnesanteckningar levereras. I och med detta förutsätts att deltagarna aktivt bidrar med sin kunskap och i utbytet av information, som gagnar nätverket, under fysiska träffar och med reflektioner och synpunkter mellan träffarna. Skriftligt material som Kairos Future tar fram och distribuerar till deltagare i Kairos Future Club är, i sin helhet, exklusiv för deltagarna. I de fall delar av materialet skall användas utanför organisationen måste alltid källhänvisning anges.

Ägande- och nyttjanderätt

Kairos Future har äganderätt till enkäter, insamlad data, rapporter, metoder, modeller och annat material som tas fram inom Kairos Future Club och detta avtal innebär inte vare sig någon överlåtelse av äganderätt till deltagare eller någon upplåtelse av panträtt till deltagare. Deltagaren har nyttjanderätt till materialet, dock är denna nyttjanderätt inskränkt till bruk inom den egna organisationen. Upphovsrättsliga regler gäller för materialet, vilket innebär att källhänvisning skall anges vid användning av delar av materialet.

Ansvarsbegränsning

Kairos Future fri skriver sig från allt ansvar avseende fel eller brister i indata eller informationsinnehåll samt från fel eller brister som orsakas av omständigheter var över Kairos Future ej råder. Utom såvitt avser krav som hänför sig till intrång i Kairos Futures och deltagares respektive immateriella rättigheter, för vilka intrång felande part skall ersätta den andra parten dennes faktiska skada, skall Kairos Futures och deltagares skadeståndsskyldighet mot varandra vid brott mot villkor i dessa Allmänna villkor, vara begränsad till ett belopp motsvarande deltagaravgiften. Kairos Future och deltagares skadeståndsansvar enligt detta avtal skall i inget fall omfatta indirekt skada eller förlust.

Tillägg och ändringar

Kairos Future förbehåller sig rätten att ändra villkor i avtal. Medlemmen är skyldig att själv hålla sig uppdaterad om förändringar.

Lagval och tvister

På deltagande och dessa ”Allmänna villkor”, skall svensk lag tillämpas.
Tvist i anledning av uppdragsbekräftelsen och/eller dessa ”Allmänna villkor", skall Parterna i första hand försöka lösa genom förlikning. Om förlikning inte kan nås, skall tvisten slutligt avgöras genom skiljedom enligt reglerna för Stockholm Handelskammares Skiljedomsinstitut och förfarandet skall äga rum i Stockholm. Dom eller förlikning avseende viss del av offert eller dessa ”Allmänna villkor” påverkar inte nämnda handlingars giltighet i övriga delar.

Deltagandets innehåll

Rapporter och seminarier

Till varje nätverksseminarium producerar Kairos Future en framtidsrapport inom ramen för kunskapsområdet och på ett givet tema. Rapporten distribueras till deltagarna ca 1 vecka före seminariet. Några av rapporterna kan komma att produceras på engelska. Under seminarierna presenteras rapporterna översiktligt och därefter fördjupas temat i nätverksdiskussioner och arbetsgrupper. Kairos Future leder seminarierna. Inslag av externa föreläsare kan förekomma.

Mingelträff

En gång per år bjuds nätverket på mingelträff då en föreläsning eller debatt hålls och tillfälle ges att träffa nätverkskollegor. Till dessa produceras inte rapporter utan syftar till inspiration och ny insikt genom föreläsning och diskussion.

Plats

Träffarna, såväl seminarier, mingelträffar och workshops, äger rum online eller i Stockholm om inget annat anges.

Uteblivna träffar

Kairos Future förbehåller sig rätten att ställa in planerade träffar om antalet anmälningar är för få. Eventuellt förflyttas seminariet till ett annat datum.

Rapportarkiv

Rapportarkivet består av en mängd framtidsrapporter framtagna för våra framtidsnätverk sedan 2001 (t.o.m. 2009 benämns framtidsnätverken Kairos Agora). Materialet kan variera i utseende och stil.

Delaktighet och engagemang

Som i alla nätverk bygger även Kairos Future Club på deltagarnas delaktighet och engagemang. Att anmäla sig och avanmäla sig i god tid och att aktivt bidra i kunskaps- och erfarenhetsutbytet tillhör förväntningar vi har på våra deltagare. I gengäld får du expertkunskap, nätverkets erfarenheter och en sammanhållen grupp.

Konsulter

Kairos Futures konsulter har lång och bred erfarenhet av en mängd olika framtidsteman. För varje nätverkstema anlitas den eller de bästa inom det givna kunskapsområdet. Konsulterna fungerar som moderatorer, processledare och föreläsare i nätverket.

Övriga kostnader

Resekostnader samt uppkomna kostnader i samband med nätverksseminarier, mingelträffar och workshops bekostas av deltagaren själv. Alla priser exkluderar moms. Reskostnader och andra ev uppkomna kostnader för konsult i samband med Change-medlemskap tillkommer.

Information från Kairos Future Club

Kallelser skickas via e-post till den adress som registrerats vid anmälan. Deltagarna har ansvar för att hålla sig uppdaterade kring nyheter och händelser samt förändringar av villkor som rör nätverket.

Kontakt

Om du har frågor rörande nätverksdeltagandet i Kairos Future Club, kontakta oss på academy@kairosfuture.com eller 08-54522500

Besök oss också på www.kairosfuture.com/se/club/

För deltagande i Kairos Future Club Organizational/ Internt seminarium

I Kairos Future Club Organizational ingår även ett fördjupnings- eller förankringsseminarium i den egna organisationen. Seminariet baseras på ett nätverkstema och syftar till att sprida framtidskunskapen i deltagarens organisation. Seminariet inkluderar en konsults medverkan en halvdag (3 timmar) inklusive förberedelser. Tid för det interna seminariet görs i samråd med konsulten eller via Kairos Future Club. Seminariet kan nyttjas endast under pågående deltagarår och kan alltså inte flyttas till kommande år. Reskostnader och andra ev uppkomna kostnader för konsult i samband med seminariet tillkommer.