Research Project

Hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning i framtiden

Projektet har genomförts under 2019 på uppdrag av Socialstyrelsen som också finansierat detsamma. Rapporten är fristående och alla analyser och slutsatser är Kairos Futures egna. Rapporten utgör en omvärlds- och scenarioanalys över framtidens kompetensförsörjning för hälso- och sjukvården och omsorgen. I ljuset av omvärldsanalysen redovisas framgångsfaktorer, framtida förmågor samt kompetenser och kompetensförsörjning fram emot 2040.

Ladda ner rapporten Hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning i framtiden – en scenarioanalys fram emot 2040

Ett antal trender med stor betydelse för hälso- och sjukvården utgörs av globala drivkrafter, livsstilar och värderingar, ett arbetsliv i förändring samt ny teknik i hälso- och sjukvården. 

Det är en omfattande rapport som det tar tid att sätta sig in i. Allt är inte lika viktigt eller relevant för alla olika aktörer på hälso- och sjukvårdsarenan samt omsorgen. Men alla kan ta fasta på något som har betydelse för sina verksamheter. Rapporten kan utgöra ett underlag till ledare och medarbetare att samtala om hur framtiden kan gestalta sig och hur den ska mötas. Den kan också fungera som utgångspunkt för verksamhets- och strategiutveckling.

”Projektet Framtidsscenarier för  kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården har byggt på de medverkandes diskussioner om framtidens utmaningar för kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården och därmed medfört att föreställningar om denna jätteutmaning brutits mot varandra. Detta har medfört ett stort lärande för alla medverkande både i workshoppar, analysgruppen och i styrgruppen. Det har dessutom varit oerhört inspirerande att delta i samtliga workshoppar och ta del av de medverkandes imponerande insikter, erfarenheter och engagemang. Endast en del av dessa kunskaper och erfarenheter har kunnat fångas i slutrapporten som ändå ger en god översikt över de trender, utmaningar, förmågor och kompetenser vi behöver ha koll på i framtidens hälso- och sjukvård.”

Patrik Hidefjäll, fil.dr
Utredare och projektledare för scenarioprojektet, Socialstyrelsen

Omvärldsanalysen kan utgöra en grund för att påbörja eller utveckla en löpande omvärldsanalys med kontinuerlig bevakning hur trenderna utvecklas. Scenarierna kan utgöra en grund för långsiktig bevakning av omvärldens utveckling. Kommer polariseringen i samhället att öka? Kommer de långsiktiga frågorna för hälso- och sjukvården att slå igenom?

Ett sätt att arbeta vidare med rapporten är att välja ut några av trenderna och diskutera vad de får för konsekvenser för den egna organisationen. Dessa går också att arbeta vidare med och ställa sig frågan; Vad betyder detta för oss i vår verksamhet?

Vi hoppas att rapporten kan utgöra underlag för fortsatta diskussioner i vårdsektorn och att den kan tjäna som inspiration till strategisk planering för att möta framtiden.

Läs mer om projektet på Socialstyrelsens webbplats

Vill du veta mer?
Vill du veta mer eller diskutera hur er organisation kan arbeta vidare med rapporten, kontakta Mats Olsson, Director Health & Healthcare.

Delta i vår kommande studie
Under första halvåret 2020 planerar vi att genomföra en studie bland yrkesverksamma i vården, tandvården och omsorgen. Vår idé är att studera hur yngre och äldre ser på attraktionen, arbetsmiljön, det yrkeslivslånga lärandet och ett allt längre arbetsliv. Vill du veta mer om studien, kontakta Mats Olsson, Director Health & Healthcare. Här kan du läsa mer om studien.