Forskningsprogram

Framtidens städer och regioner

Att driva utveckling av Sveriges kommuner och regioner är att forma framtidens svenska välfärd, tillit, samhörighet och välbefinnande – om inte mer.  

Kairos Future genomför löpande studier som från olika perspektiv kartlägger platsers villkor i mötet med framtiden. Oavsett om det är som boendeorter, näringsliv eller medborgares gemensamma lokalsamhällen. Genom att i studierna fläta samman bred omvärldsspaning med analys av publik data och tusentals enkätsvar formuleras gedigna insikter och modeller, avgörande bidrag till att framtidssäkra regional och kommunal utveckling. Med lokala analyser tecknas sedan högupplösta framtidsbilder just er plats. Så skapas goda förutsättningar för effektiv regional samhandling, just det som behövs i en alltmer sammankopplad värld. 

Fyra kartbilder av den lokala och regionala terrängen: 

Framtidens boende och flyttmönster – om platsattraktivitet och människors jakt på det goda livet

Morgondagens  arbetsmarknad och kompetensförsörjning – om framtidens arbetsliv, kompetensbehov- och försörjning

Morgondagens medborgare – om medborgarskap och engagemang i en ny tid

Beredskapsanalys inför nästa lågkonjunktur – om proaktiva lokalanpassade strategier som modererar effekterna av nästa ekonomiska inbromsning

Er kommun i tankesamhället – en grundläggande analys 

Sverige och världen är i snabb takt på väg in i en alltmer tankebaserad ekonomi med konsekvenser för platsers förutsättningar. ”T-samhället” kännetecknas av teknologi och transparens, men också av turbulens och kraftig gravitation mot världens globala urbana centra. Drivkrafterna heter bland annat globalisering, digitalisering och en utjämnad global kunskapsnivå. 

Vad betyder T-samhället för dig och din verksamhet? Hur kan den region eller ort du är verksam i stärka sin T-kapacitet för att bättre konkurrera om människor, idéer och kapital? En ny tid kräver nya verktyg.  

T-analysen visar en specifik kommuns framtidsförutsättningar i ljuset av det framväxande T-samhället och innehåller: 

  • Beskrivning av vilka förändringar i omvärlden som formar de framtida förutsättningarna för kommunens attraktivitet för näringsliv, boende och  besökare 
  • Beskrivning av kommunens grundförutsättningar och roll i det regionala systemet, övergripande styrkor och svagheter för kommunen i T-samhällets logik 
  • Slutsatser och rekommendationer 

Arbetet genomförs i dialog med uppdragsgivaren och sammanfattas i en lättläst rapport. Processen kan omfatta mer eller mindre praktiska arbetsmoment med utvalda grupper. 

Läs mer om T-samhället och analysen bakom i T-samhället och kommunerna eller boka en föreläsning i kolumnen till höger.